dinsdag, 28. december 2010 - 15:06

Maatregelen om budgetoverschrijding op reïntegratie van uitkeringsgerechtigden terug te dringen

Barneveld

Als gevolg van de economische crisis stijgt vanaf januari 2009 het aantal gemeentelijke uitkeringen gestaag. Dat heeft tot gevolg dat het budget voor het betalen van uitkeringen fors wordt overschreden.

Over het haar 2010 komt de gemeente hiervoor ongeveer een miljoen euro tekort. Daarbij is de komende jaren een verdere daling van de financiële middelen vanuit het Rijk in het vooruitzicht gesteld. Ook is er in de begrotingsraad besloten dat de gemeente binnen het programma Werk en Inkomen moet bezuinigen. Het college heeft daarom besloten om maatregelen te nemen die ingaan vanaf 1 januari 2011. Deze maatregelen hebben tot doel om de budgetoverschrijding terug te dringen.

Om het tij te keren wil de gemeente meer inwoners met een uitkering naar werk laten doorstromen. Hiervoor moet het reïntegratiebeleid van de Wet werk en bijstand worden herzien. Eén van de maatregelen is om de inspanningsverplichting (om werk te vinden of om aangeboden werk te aanvaarden) die aan de uitkering is verbonden aan te scherpen. De eigen verantwoordelijkheid om voor een inkomen te zorgen komt meer centraal te staan in het gemeentelijk beleid en het aanbod van werk is leidend (in plaats van de wens van de uitkeringsgerechtigde). Vanaf 1 maart 2011 start de gemeente met een pilot om deze nieuwe methodiek uit te proberen.

Uitkeringsgerechtigden ontvangen straks door het besluit van het college nog maximaal één jaar ondersteuning in het zoeken naar werk. In bijzondere omstandigheden kan deze ondersteuning met een jaar worden verlengd. Op dit moment kunnen uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen voor een premie als ze regulier werk aanvaarden of vrijwilligerswerk verrichten. Per 1 januari kort de gemeente deze premies. De premie voor vrijwilligerswerk wordt per 1 januari 2011 beëindigd. Naar het oordeel van het college prikkelt de premie voor vrijwilligerswerk onvoldoende tot het vinden of aanvaarden van reguliere werkzaamheden. De premie voor het doorstromen naar betaald werk wordt nog één jaar voortgezet en vervalt per 1 januari 2012. Nog 12 inwoners hebben een door de gemeente gesubsidieerde baan. Deze banen worden versneld afgebouwd. De inzet is om deze mensen in vaste dienst van hun werkgevers te krijgen. Als dat niet lukt, dan kan de loonkostensubsidie door de gemeente worden beëindigd.

De maatregelen dragen bij aan het verminderen van het aantal mensen dat voor inkomen afhankelijk is van de gemeente. Om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip raken is een belangrijke uitdaging om een goede samenwerking met de werkgevers van deze doelgroep te realiseren. Hun mede-werking is belangrijk om uitkeringsgerechtigden door te laten stromen naar een reguliere betrekking. De gemeente ziet namelijk ook een grote vraag van werkgevers naar arbeidskrachten. Deze vraag wordt de komende jaren nog versterkt door de vergrijzing. De gemeente ziet hier een uitdaging èn een kans om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

De beleidsnotitie “Scherper aan de wind varen” met alle maatregelen is te downloaden op: www.barneveld.nl in de rubriek bestuur en organisatie/ beleid en regelgeving/vastgesteld beleid/ werk en inkomen.
Provincie:
Tag(s):