donderdag, 24. juni 2010 - 21:27

Meppel ontvangt ruim 7 ton voor woningbouwstimulering

Meppel

De gemeente Meppel heeft onlangs voor de stimulering van de woningbouw een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de subsidieregeling Stimulering Woningbouw 2009 -2010 derde tranche. In totaal keert het Rijk dit keer een bedrag van € 767.800,- uit aan Meppel.

De woningbouw in Nederland heeft het als gevolg van de economische crisis zwaar te verduren, ook in Meppel merken we de gevolgen’, zegt wethouder Ton Dohle van Volkshuisvesting. ‘Om de nieuwbouw weer vlot trekken en daarmee een impuls te geven aan de woningmarkt en de economie, hebben we in het kader van de derde tranche van de tijdelijke stimuleringsregeling voor stimulering woningbouwprojecten een 7 tal aanvragen om subsidie bij het Rijk ingediend’.

Door het stilvallen of vertragen van woningbouwprojecten staan de woningproductie en de werkgelegenheid zwaar onder druk. Vraaguitval in de koopsector – als gevolg van onzekerheid van kopers over de verkoop van hun huidige woning, hun inkomen of de prijsontwikkeling – is de belangrijkste oorzaak van de terugval in de woningbouwproductie. Evenals de terughoudender opstelling van financiers.

Om de terugval in de nieuwbouw van woningen zoveel mogelijk te beperken heeft het Rijk heeft ongeveer 395 miljoen beschikbaar gesteld voor de stimulering van de woningbouw. Dit stimuleringsbudget voor de woningbouw wordt in 3 tranches beschikbaar gesteld. Voor de derde tranche is een budget van € 100 miljoen beschikbaar.

Aan de gemeente Meppel is voor de stimulering van woningbouwprojecten een totaal subsidiebedrag van € 767.800,- voor 114 woningen toegekend.

Het gaat daarbij om 47 woningen in het uitbreidingsplan Berggierslanden, een project van 51 woningen in het herstructureringsplan Het Vledder en om een project van 16 woningen op een inbreidingslocatie aan de Westerstouwe.

Belangrijkste subsidievoorwaarde is, dat de bouw van de woningen vóór 1 januari 2011 van start gaat. De gemeente heeft maximale vrijheid met betrekking tot de inzet van de verleende subsidie. De gemeente wil daarbij kiezen voor maatwerk en gebruik maken van de ervaringen die bij de tweede tranche zijn opgedaan. De bij de tweede tranche opgedane ervaring heeft aangetoond dat een verlaging van de vrij op naam prijzen van de woningen, zeker in de duurdere woningsegmenten, nauwelijks resultaten boekt en potentiële kopers uiteindelijk niet over de streep trekt. Omdat door tegenvallende verkoopresultaten niet voor 1 juli kon worden gestart met de bouw, zijn de meeste woningbouwprojecten in Berggierslanden waarvoor in de tweede tranche subsidie was verleend ingetrokken en in de derde tranche opnieuw gesubsidieerd. Daardoor hebben de betreffende projectontwikkelaars een half jaar langer de tijd gekregen om de woningen te verkopen en te starten met de bouw.

De voorkeur gaat uit naar maatregelen waarbij de stimulering van de woningbouw breed en voor een lange tijd zal kunnen plaats vinden.
Provincie:
Tag(s):