woensdag, 17. november 2010 - 13:27

Minder vogelsterfte door vogelflappen op hoogspanningsmasten

Hazerswoude-dorp

Onderzoek, verricht door Tennet, wijst uit dat zogenoemde Bird Flight Diverters, ook wel vogelflappen genoemd, die zijn aangebracht op de bliksemdraden van de hoogspanningsverbindingen een gunstig effect hebben op de zichtbaarheid van de draden waardoor vogels hun vlieggedrag aanpassen. ‘Er is daar een reductie van bijna 70 procent aan vogelaanvaringen vastgesteld’, meldt Tennet woensdag.

In een bestaande hoogspanningsverbinding in het Groene Hart zijn de Bird Flight Diverters getest. Uit onderzoek was reeds gebleken dat hoogspanningslijnen in het algemeen een risico vormen voor hier verblijvende en overtrekkende vogels. Dit leidt tot een onbekend aantal vogelaanvaringen met een bliksemdraad in Nederland.

Deze jaarlijkse vogelsterfte heeft geen direct effect op de populatiegrootte, maar kan lokaal wel een factor van betekenis zijn. In het Groene Hart is de afgelopen jaren in opdracht van TenneT door Bureau Waardenburg veldonderzoek gedaan in het kader van de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding dwars door de Randstad.

Hieruit komt naar voren dat zichtbaarheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen kan worden vergroot in gebieden waar veel vogels verblijven en/of doortrekken.

Aanzienlijke vermindering
In opdracht van TenneT zijn in 2009 als test vogelflappen opgehangen in een bestaande 150.000 Volt (150kV) verbinding bij Hazerswoude-Dorp in het Groene Hart, waar vooral in het winterhalfjaar veel vogels verblijven. Tijdens een winterseizoen is door Bureau Waardenburg onderzocht in hoeverre er een reductie van het aantal aanvaringen had plaatsgevonden en of vogels zich anders gedragen bij gemarkeerde draden.

Het type vogelflappen dat TenneT heeft aangebracht is in Duitsland ontwikkeld samen met vogelbeschermingorganisaties en universiteiten. Deze vogelflappen, die worden aangebracht op de voor sommige vogels lastig waarneembare bliksemdraad, leveren een aangetoonde vermindering van zo’n 70 procent minder vogelaanvaringen, zo blijkt uit het onderzoek.

Het gaat hierbij om veel voorkomende vogels als eenden en meeuwen. Opvallend is dat de vogelflappen ook een positief effect hebben op een aantal soorten die vooral 's nachts rondvliegen. Dit is binnen Europa nog maar zeer beperkt vastgesteld.

Toepassing in nieuwe verbinding
Nu de test succesvol is verlopen, worden de vogelflappen ook toegepast op een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding in de Randstad. Tussen Wateringen en Delft en tussen Zoetermeer en Pijnacker zullen de vogelflappen in een nieuw aan te leggen verbinding worden aangebracht en ook in een nieuwe verbinding tussen Zoetermeer en Beverwijk worden op voor vogels risicovolle locaties bliksemdraden met vogelflappen uitgerust. De resultaten hiervan worden tevens meegenomen bij uitvoer van andere nieuwe projecten van TenneT.
Provincie:
Tag(s):