dinsdag, 29. juni 2010 - 17:29 Update: 08-07-2014 1:03

Onverwacht grote overschrijding budget re-integratie door UWV

Den Haag

Het UWV heeft bij de inkoop van re-integratietrajecten voor mensen in de WW dit jaar meer uitgegeven dan gedacht. Dat schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief van aan de Tweede Kamer.

In maart van dit jaar werd de overschrijding geschat op €35 mln. Na een verdere inventarisatie van aangegane verplichtingen blijkt de overschrijding op de begroting van 2010 uit te komen op €89 mln. Het totaalbudget voor inkoop van re-integratietrajecten komt hiermee voor 2010 op €215 mln. Dit bedrag is inclusief de toegezegde investeringen voor langdurig werklozen die door de overschrijding in de knel dreigden te komen. Het UWV heeft inmiddels maatregelen genomen om verdere overschrijdingen tegen te gaan.

De overschrijding is ontstaan in de periode 2009 tot begin 2010. In die periode fuseerden UWV en CWI en liep de werkloosheid op als gevolg van de financieel economische crisis. Werkcoaches gaven voorrang aan een snelle bemiddeling van werk naar werk boven financiële zorgvuldigheid. Daardoor zijn destijds te veel verplichtingen voor 2010 aangegaan. Ook zijn de veelal nieuwe werkcoaches met bevoegdheid om re-integratietrajecten in te kopen onvoldoende aangestuurd. Bovendien waren er achterstanden in de administratieve verwerking van de aangegane verplichtingen. Hierdoor moest het UWV de inschatting van maart 2010 bijstellen.

Minister Donner: “Op tal van terreinen heeft het UWV de afgelopen jaren goed werk verricht, zoals het aan het werk helpen van mensen die door de crisis werkloos zijn geworden en het opzetten van de mobiliteitscentra. Maar het kan niet zo zijn dat een begroting zo fors wordt overschreden.”

De minister heeft nu de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) verzocht versneld onderzoek te doen naar de maatregelen die het UWV intern neemt om de budgetten te beheren. Daarnaast zal de minister drie personen met ervaring onder andere op het terrein van een grote publieke organisatie vragen de interne sturing binnen het UWV te beoordelen in het licht van de complexe situatie waarin het UWV moet opereren. Op grond daarvan zal de minister conclusies trekken en zonodig maatregelen treffen.
Categorie:
Tag(s):