maandag, 20. september 2010 - 10:58

Provincie zoekt samenwerking met de gemeenschap voor beter milieu

Leeuwarden

Samen met de Fryske Mienskip werken aan een Fryslân met schoon water en zonder geluidsoverlast. Het oplossen van de huidige milieuknelpunten en het voorkomen van nieuwe milieuvervuiling. Fryslân wil toe naar een volledig duurzaam gebruik van het Friese leefmilieu.

De eerste stap is dat in 2015 de provincie wil voldoen aan alle wettelijke milieunormen. Maar de provincie wil verder gaan; 'Fryslân wil de mooiste provincie van Nederland blijven. Maar we kunnen het als provincie niet alleen. Samenwerking met de Fryske Mienskip is van groot belang'; aldus milieugedeputeerde Piet Adema. De ambities van de provincie staan beschreven in het nieuwe Frysk Miljeuplan dat Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld.

Met het nieuwe Frysk Miljeuplan laat de provincie zien dat werken aan de duurzame samenleving niet iets is dat de provincie alleen kan. 'Waar milieu wet- en regelgeving wordt overtreden kunnen we sturen. Maar onze ambities gaan veel verder. Iedere Friese burger moet 100% duurzaam kunnen leven en kopen. En elk bedrijf een duurzame bedrijfsvoering en duurzame producten.

Dat kunnen en willen we niet afdwingen. Wij gaan daarbij helpen'; zo zegt Piet Adema. Zo wil de provincie een kennis- en informatiepunt inrichten dat alle informatie over de kwaliteit van het Friese leefmilieu ontsluit en waar burgers en instellingen met vragen over het Fries leefmilieu terecht kunnen. Ook wil de provincie inzetten op een afvalreductie van 25%. Waar milieuwet- en regelgeving de ontwikkeling en toepassing van duurzame innovaties belemmert, wil de provincie deze belemmering wegnemen.

Hierbij zoekt ze bijvoorbeeld aansluiting bij 'De Groene Zaak': een brancheoverstijgende vertegenwoordiging van duurzaam ondernemend Nederland. Om duurzame innovaties financieel mogelijk te maken, wil de provincie een revolving fund opzetten.

De provincie wil haar doelen bereiken langs drie sporen. Allereerst via 'slim milieubeheer'. Piet Adema: 'Bij handhaving zijn we streng waar het moet, maar geven we aan de andere kant ruimte aan bedrijven die zich willen inzetten voor een duurzame samenleving'. In het verlengde van slim milieubeheer, zet de provincie in op het stimuleren en toepassen van duurzame innovaties. Ten slotte richt het nieuwe milieubeleidsplan zich op het realiseren van een omslag in het denken en doen van burgers, bedrijven en instellingen. Provinciale Staten moeten het nieuwe milieubeleidsplan nog vaststellen
Provincie:
Tag(s):