dinsdag, 16. november 2010 - 22:10

Roermondse senior is eenzaam en heeft overgewicht

Roermond

Van de 55-plussers in Roermond blijkt 46% zich (zeer) eenzaam te voelen is en kampt 21% met ernstig overgewicht kampt. Deze problemen komen vaker voor bij 55-plussers in Roermond dan in de hele regio Noord- en Midden-Limburg. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek (Seniorenmonitor) door de GGD onder 600 inwoners van de Midden-Limburgse stad.

Daarnaast eet 66% onvoldoende groenten, eet 53% minder dan twee stuks fruit per dag en doet 36% te weinig aan lichaamsbeweging. Ook is opvallend dat veel ouderen niet op de hoogte zijn van voorzieningen waarvan ze gebruik kunnen maken.

Bijna 70% van de 55-plussers geeft aan zich gezond te voelen. En ondanks het feit dat 78% een chronische aandoening heeft, geeft 85% van de 55-plussers aan zich bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen niet ernstig belemmerd te voelen. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn gewrichtsslijtage van heupen en knieën (31%) en hoge bloeddruk (30%). Van de 55+ers heeft 65% te kampen met overgewicht wat de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en gewrichtsaandoeningen vergroot. Aan deze chronische aandoeningen ligt vaak een ongezonde leefstijl ten grondslag, vooral op het gebied van voeding en beweging.

Psychisch welbevinden
In de Seniorenmonitor is naast lichamelijke gezondheid ook aandacht besteed aan het psychische en sociale welbevinden. Problemen blijken vooral te ontstaan als de eigen gezondheid of die van de partner slechter wordt. Van de 55-plussers is 46% matig tot (zeer) eenzaam en 35% ervaart matige tot ernstige angst- en/of depressieklachten. Depressie en eenzaamheid kunnen elkaar versterken en hebben ingrijpende negatieve gevolgen voor de lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven.

Voorzieningen welzijn en zorg
Van de 55-plussers gebruikt 30% wel eens welzijnsvoorzieningen. Ze krijgen met name hulp op administratief of financieel gebied of doen mee aan bewegings- of culturele activiteiten voor ouderen. 17% van de 55-plussers zou gebruik willen maken van bepaalde voorzieningen, maar doet dat niet. Vaak weten de mensen niet dat deze voorziening bestaat, of waar ze die voorziening kunnen aanvragen. Ook zijn veel ouderen niet op de hoogte van het bestaan van de diverse financiële voorzieningen, waar ze een beroep op kunnen doen. 20% van de 55-plussers heeft (grote) moeite om financieel rond te komen, 28% moet rondkomen van alleen AOW, ANW, WW, WAO of bijstand.

Op basis van bevolkingsprognoses constateert de GGD Limburg-Noord dat het aandeel 55-plussers in de bevolking van de gemeente Roermond toeneemt van 30% in 2008 naar 37% in 2020. Hierdoor neemt de ziektelast in de samenleving toe. De stijging van het aandeel 55-plussers in de bevolking brengt immers ook een stijging mee van het aantal mensen met diabetes, overgewicht, kanker, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Het is duidelijk dat de omvang van de zorgvoorzieningen geen gelijke tred houdt met de toename van de vraag in 2020. De groep werkende mensen, die de zorgvoorzieningen moeten betalen, wordt kleiner.

Met het oog op deze ontwikkelingen adviseert de GGD Limburg-Noord een tweesporenbeleid. Enerzijds dient krachtig ingezet te worden op preventie van ziekten, om daarmee de zorgvraag zoveel mogelijk te beperken danwel uit te stellen middels aanpak op de vijf landelijke speerpunten: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Anderzijds dienen de gemeentelijke voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg uitgebouwd te worden. Het gaat dan om zaken als buurtvoorzieningen, huishoudelijke hulp, ondersteuning mantelzorg, stimuleren vrijwilligerswerk, maaltijdverstrekking en vervoersvoorzieningen. Deze voorzieningen moeten het mogelijk maken dat ouderen ondanks gebreken, toch zelfstandig kunnen blijven functioneren. De uitkomst van het GGD-onderzoek sluit goed aan bij de beleidsvoornemens van de gemeente Roermond (verwoord in de nota gezondheidsbeleid en ouderenbeleid) en bij het landelijk beleid, waarin de prioriteiten steeds vaker verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Op basis van de resultaten van de dit onderzoek en de vastgestelde beleidskaders zal de gemeente Roermond een uitvoeringsplan op gaan stellen.
Provincie:
Tag(s):