zondag, 28. maart 2010 - 15:35

Snellere jeugdhulpverlening door nieuw informatiesysteem

Zwolle

De jeugdhulpverlening wordt sneller, transparanter en professioneler door het gebruik van VIS2. Dit blijkt uit onderzoek van Variya naar dit Vangnetinformatie- en samenwerkingsysteem in opdracht van de provincie Overijssel.

Dankzij dit systeem kunnen hulpverleners informatie over jongeren onderling raadplegen en uitwisselen. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen alle instanties bij het vroegtijdig signaleren en de behandeling van problemen van jongeren. Hun privacy is hierbij gewaarborgd.

Postief effect
Zestig procent van alle ondervraagde gebruikers van VIS2 ziet een positief effect op de hulpverlening. Veertig procent beoordeelt het gebruik als (heel) gemakkelijk. Een groot deel van de ondervraagde 194 professionals en managers is werkzaam in de jeugdhulpverlening in Enschede en Hengelo. Die hebben VIS ontwikkeld.

Per 1 april werken 19 van de 25 gemeenten in Overijssel en Hattem met VIS2. De overige, waaronder Zwolle, Deventer en Almelo, volgen voor de zomer. Hiermee wordt het mogelijk om in de gehele provincie Overijssel de hulpverlening aan vooral multiprobleemgezinnen vroeger en beter aan te pakken.

Twenterand en Enschede zijn als eerste gemeenten gestart met de nieuwste versie van VIS2, met daarin de koppeling met het BurgerServiceNummer. De overige gemeenten volgen binnenkort.

Eén kind, één plan, één regisseur
VIS2 doet precies datgene wat in de jeugdketen nodig is. Het ondersteunt informatie-uitwisseling (wie is er allemaal nog meer met dit kind bezig?) en het ondersteunt het gezamenlijk uitvoeren van een plan van aanpak (het principe: "één kind, één plan, één regisseur").

Verder levert het alle gewenste beleidsinformatie over het hulpverleningsproces. Hulpverleners gaan alleen over tot uitwisseling van inhoudelijke informatie over een kind of gezin, indien en voor zover dat voor de goede hulpverlening noodzakelijk is. In VIS2 wordt bewust zo weinig mogelijk privacygevoelige informatie gedeeld.

Hierin verschilt het van het Elektronisch Kinddossier (EKD). Vanaf 1 juli 2010 krijgt ieder kind dat in Nederland wordt geboren een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg/EKD. Dit dossier bevat informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving volgens het motto: geen kind buiten beeld. Het digitale dossier jeugdgezondheidszorg / EKD (Elektronisch Kind Dossier) vervangt het papieren dossier dat ieder kind nu heeft.

Huiselijk geweld
Begin 2010 krijgt VIS2 daarnaast een automatische koppeling met de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR), zodat jongeren en gezinnen ook na verhuizing gevolgd kunnen worden. VIS2 wordt ook steeds vaker ingezet bij het signaleren van huiselijk geweld en in de maatschappelijke opvang.

De provincie Overijssel trok in 2007 drie miljoen euro uit voor de invoering van VIS2. Doel was het terugdringen van de bureaucratie en een betere samenwerking in de jeugdketen. Met dat geld heeft de provincie aan gemeenten financiën en expertise aangeboden bij de invoering.

Behalve de gemeenten ondersteunt de provincie ook regionale instellingen en jeugdzorgaanbieders bij het leggen van koppelingen tussen de eigen registratiesystemen en VIS2. Die zullen ook medio dit jaar zijn gerealiseerd.

Op 25 maart organiseert de provincie Overijssel in samenwerking met Variya een conferentie over de toekomst van VIS2 in het Holstuhus in Olst-Wijhe.
Provincie:
Tag(s):