maandag, 18. oktober 2010 - 19:16

Stil asfalt bij Aalten

Aalten

Op vrijdag 15 oktober heeft Gelders gedeputeerde Annelies van der Kolk de 250ste kilometer stil asfalt in Gelderland aangelegd.

Dat gebeurde op de N318 in Aalten. Samen met direct betrokkenen en aanwonenden is er stil gestaan bij dit feestelijke moment. Reacties van aanwonenden waren positief, zij vinden het fijn om te zien dat de provincie de leefomgeving wil verbeteren.

De provincie Gelderland is met 1200 kilometer rijweg en 1500 kilometer fietspaden en parallelwegen de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Geluidhinder door het wegverkeer op provinciale wegen neemt de provincie serieus. Een van de speerpunten in het Actieplan geluid Gelderland 2008-2012 en het Gelders Milieuplan 4 is het terugdringen van onaanvaardbare geluidshinder langs provinciale wegen. Door de steeds toenemende mobiliteit is de verwachting dat geluidshinder door wegverkeer ook in de komende jaren een aandachtspunt zal blijven. De meest toegepaste maatregel is het leggen van stil asfalt. Het stille asfalt wordt tijdens het reguliere wegenonderhoud aangelegd omdat dit het meest kosteneffectief is. Verwacht wordt dat in 2020 vrijwel alle wegvakken voor onderhoud in aanmerking zijn gekomen. De geluidknelpunten op die wegvakken zullen dan zijn aangepakt.

Stil asfalt voor wonen
Met de aanleg van stille wegdekken wordt het geluid bij de bron aangepakt. Voordeel van deze maatregel is dat niet alleen de direct aanwonenden, maar ook de bewoners die wat verder van de weg af wonen hier profijt van hebben. Een groter gebied rond de provinciale weg krijgt een stillere leefomgeving. Ongeveer 14.500 woningen hebben profijt van de 250 kilometers stil asfalt die tot nu toe zijn aangelegd. Oftewel 33.350 inwoners van Gelderland die vlakbij een provinciale weg wonen, hebben daardoor een betere woonsituatie gekregen en een betere leefomgeving.
In GMP4 is vastgesteld dat de provincie alle geluidknelpunten in 2020 aangepakt wil hebben. Om alle knelpunten (woningen met een geluidsbelasting van 63 dB of meer) op te lossen is nog tussen 175 en 275 km stil asfalt nodig, afhankelijk van de criteria die toegepast worden om stil asfalt aan te leggen. Tussen de 40.000 en 49.000 bewoners zullen hiervan profiteren. Aangezien stil asfalt niet voor alle knelpunten een oplossing is, wordt overwogen om ook andere (maatwerk) maatregelen te treffen zoals het isoleren van woningen. Een pilot daarvoor wordt nog uitgevoerd. De totaalkosten voor het oplossen van alle geluidknelpunten bij woningen langs provinciale wegen ligt daarmee tussen de 30 en 35 miljoen euro voor de komende 10 jaar.

Stil asfalt voor natuur en recreatie
De provincie legt ook stil asfalt aan op provinciale wegen in gebieden waar stilte belangrijk is voor natuur en recreatie. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de rust in deze gebieden gehandhaafd blijft waardoor natuurliefhebbers en recreanten kunnen genieten van de Gelderse natuur.
Provincie:
Tag(s):