zaterdag, 17. juli 2010 - 11:22

Toestemming voor het verjagen van zilvermeeuwen

Oosterschelde

De Provincie Zeeland heeft toestemming verleend om in het Natura 2000-gebied Oosterschelde zilvermeeuwen te verjagen. Dit om schade aan de mosselzaadpercelen te beperken.

De meeuwen kunnen tijdens laag water makkelijk bij de net uitgezaaide mosselzaad in de Zandkreek. Bij het verjagen kan het een enkele keer nodig zijn een meeuw af te schieten om de verjaging effectief te houden.

De verleende vergunning is tot 31 december 2012 geldig. Alleen in de periode van 1 juli tot en met 1 november mag er direct na uitzaaien van mosselzaad drie weken worden gejaagd op de zilvermeeuwen. Het verjagen zal in die drie weken enkel overdag bij laag water plaatsvinden.

Wanneer de zilvermeeuwen niet in de eerste drie weken na het uitzaaien worden verjaagd zal een groot deel van de mossels door de meeuwen worden opgegeten. Direct na uitzaaien zijn de mossels namelijk nog erg kwetsbaar. De mossels hebben drie weken nodig om zich voldoende te kunnen beschermen.

De zilvermeeuw is een beschermde vogel. Door de Provincie is geconstateerd dat de zilvermeeuwen de eerste drie weken van uitzaaien van mosselzaad belangrijke schade richten aan bedrijfsmatige visserij. Hierdoor is, naast een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, vanuit de Flora- en faunawet afgeweken en een ontheffing verleend. De Provincie heeft in voorgaande jaren ook voor een bepaalde periode een vergunning en ontheffing verleend om schade aan mosselpercelen te voorkomen.

De vergunning Natuurbeschermingwet en ontheffing Flora- en faunawet liggen 6 weken ter inzage op het kantoor van de Provincie Zeeland aan Het Groenewoud. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na het nemen van het besluit bezwaar indienen.
Provincie:
Tag(s):