dinsdag, 13. juli 2010 - 14:04

Uitloop grondwerkzaamheden Paul Krugerstraat

Vlissingen

Op het terrein achter de Paul Krugerstraat 312, markeren bouwhekken de plek waar grond is afgegraven. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden, ten behoeve van het bouwrijp maken van de grond waar vroeger wasserij Edelweis stond, voor de zomervakantie zijn afgerond en zouden de bouwhekken al verdwenen moeten zijn.

Naarmate het werk vorderde, heeft de gemeente haar plannen echter moeten bijstellen. Er is in een wijdere omtrek en op grotere diepte verontreinigde grond aangetroffen, wat een andere werkwijze vraagt. De gemeente werkt in samenwerking met de provincie nu aan een nieuw plan van aanpak en streeft ernaar zo spoedig mogelijk weer met het werk aan te vangen. Tot die tijd liggen de grondwerkzaamheden stil. De gemeente benadrukt dat er géén gevaar is voor mens en milieu. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd.

Ondanks een studie vooraf door een gecertificeerd bureau, blijkt de verontreiniging op meer plekken dieper te zitten dan verwacht. Hierdoor is het afgegraven gebied wijder in omtrek en dieper dan gepland. De verontreiniging betreft voornamelijk zogeheten VOCL’s (vluchtige organische stoffen als Tri en Per, vroeger gebruikt voor het reinigen van kleding), en minerale olie met daarbij geringe hoeveelheden asbest en stortmateriaal. Omwonenden zijn hier ook over geïnformeerd en zijn ingelicht dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Vragen konden en kunnen zij persoonlijk stellen aan een vaste contactpersoon binnen de gemeente.

Dieper graven dan de huidige vier meter kan niet zomaar in verband met bijvoorbeeld grondwaterstanden en omliggende woningen. De gemeente dient nu -in samenwerking met de provincie- de uit te voeren werkzaamheden opnieuw te bepalen en een herzien plan van aanpak te maken, om ervoor te zorgen dat de grond aan de vereiste kwaliteitsnorm voor bebouwing voldoet. Een nieuw werkplan kost echter tijd en geld. Er wordt daarom zorgvuldig gekeken naar de te maken keuzes en de vervolgstappen. Tot die tijd liggen de werkzaamheden stil en ligt de grond nog even open. De gemeente streeft ernaar zo spoedig mogelijk een nieuw werkplan te presenteren, zodat de afgegraven grond (tot vier meter diep) kan worden gedicht.

De stankoverlast voor omwonenden is tot een minimum beperkt omdat de aanwezige klei de verontreiniging “vasthoudt”. Het gebied is uit voorzorg wel met hekken afgesloten en herkenbaar als ‘werk in uitvoering’. Omwonenden worden op de hoogte gehouden van de vervolgplannen. Hen is gevraagd - vanwege de diepte- erop toe te zien, geen kinderen of huisdieren in het afgegraven gebied te laten spelen.
Provincie:
Tag(s):