vrijdag, 17. december 2010 - 21:31

Uitvoering Dwingelderveld gaat door

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben hun fiat gegeven aan de uitvoering van het Inrichtingsplan Dwingelderveld. Het hart van het Nationaal Park wordt hierbij omgevormd tot natuur en regenwater wordt er langer vastgehouden, waardoor de vochtige heide zich kan herstellen

Na jaren van voorbereiding kunnen de plannen voor de herinrichting van het Nationaal Park Dwingelderveld nu definitief worden gerealiseerd. Door de brief van Staatssecretaris Bleker (Ministerie van EL&I), waarin hij de provincies verzoekt voorlopig de hand op de knip te houden voor natuurontwikkeling, ontstond onzekerheid over de toekomst van het project.

GS zien echter voldoende mogelijkheden om dit belangrijke project door te laten gaan. Gedeputeerde Rein Munniksma: “In dit Natura 2000 gebied zijn de verplichtingen zo ver gevorderd, dat niet uitvoeren tot desinvesteringen leidt waar niemand mee gebaat is. Met de integrale aanpak, waarmee positieve effecten voor de waterhuishouding, de natuur, de landbouw en de recreatie worden bereikt, ontstaat een robuust natuurgebied.”

In het Inrichtingsplan wordt de voormalige landbouwenclave Noordenveld (200 hectare) omgevormd tot vochtige heide. De daarbij vrijkomende grond wordt gebruikt voor de aanleg van een landschappelijk vormgegeven geluidswal langs de A28, inclusief een ecoduct ter hoogte
van het Ter Horsterzand. De asfaltweg Lhee – Kraloo wordt omgevormd tot zandweg met aanliggend fietspad. Het Dwingelderveld zal na het gereedkomen van het project in staat zijn om overvloedige neerslag langer vast te houden. Daarmee helpt het natuurgebied voorkomen
dat Meppel te maken krijgt met wateroverlast.

‘Brussel’ heeft ruim 5,5 miljoen euro toegezegd voor de uitvoering van het project. De totale kosten bedragen 14,5 miljoen euro. De projectorganisatie is in handen van Bestuurscommissie Dwingelderveld onder leiding van voormalig burgemeester van Hoogeveen, Willem Urlings, die verheugd reageerde op het besluit: “Ons Dwingelderveld mag de parel van de Drentse natuur worden. Een besluit om trots op te zijn, we gaan nu echt aan de slag.”
Provincie:
Tag(s):