zaterdag, 4. december 2010 - 9:31

Unanieme instemming met Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold

Lelystad

Provinciale Staten van Flevoland hebben donderdagavond 2 december 2010 unaniem het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het OostvaardersWold vastgesteld. Dit heeft de provincie Flevoland bekendgemaakt.

Flevoland is er van overtuigd dat de realisatie van het OostvaardersWold belangrijk is voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de provincie. Met het PIP, een provinciaal bestemmings¬plan, wordt de huidige landbouwbestemming van de grond in het OostvaardersWold omgezet in een natuurbestemming. Het vaststellen van het PIP is de laatste stap in de ruimtelijke ordeningsprocedure.

De provincie Flevoland begrijpt dat in deze tijd van economische teruggang sprake is van beperkte budgetten, maar beschouwt het OostvaardersWold als veel meer dan een grootschalig nieuw natuurgebied. Het gaat hier om een integrale gebiedsontwikkeling met positieve invloed op wonen en werken én op de economie van Flevoland.

Omdat in het OostvaardersWold ruimte is gevonden voor wettelijke compensatie-maatregelen voor huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen als stadsuitbreiding, de aanleg van bedrijventerreinen en het verbreden van wegen, gaat de provincie feitelijk op slot zonder de compensatie-mogelijkheden in het OostvaardersWold. De realisatie van het OostvaardersWold is daarmee cruciaal voor Flevoland.

De provincie is natuurlijk bereid om mee te denken over alternatieven bijvoorbeeld in de fasering van het project, maar niet over het volledig stilleggen daarvan.
Provincie:
Tag(s):