dinsdag, 14. september 2010 - 12:39

Vernieuwde oostoever Warkumer Trekfeart winst voor recreatievaart én natuur

De Warkumer Trekfeart is nu nog aantrekkelijker voor watersporters. De vaarweg is gedeeltelijk verbreed, waardoor boten elkaar makkelijker kunnen passeren. Tegelijkertijd is de oostoever opnieuw ingericht als leefgebied voor vogels en vissen. De provincie Fryslân en It Fyske Gea hebben nauw samengewerkt bij dit project. Gedeputeerde Piet Adema: "Dit is een win-winsituatie voor scheepvaart en natuur. Een voorbeeld van de Koöperaasje Fryslân-gedachte. Samen met andere overheden, organisaties en bedrijven zorgen we dat Fryslân de mooiste provincie van Nederland blijft."

De Warkumer Trekfeart is vrij smal, waardoor boten elkaar moeilijk kunnen passeren. Het grootste knelpunt was het gedeelte tussen de brug Nijhuizum en de bocht bij de spoorbrug.
Hier is de vaarweg 10 meter breder geworden. In 2008 werd de vaart al extra diep gebaggerd zodat schepen met een diepgang tot 1,90 meter hier kunnen varen.


Voor het verbreden van de trekvaart was grond van It Fryske Gea nodig. Om dit verlies voor It Fryske Gea te compenseren, is het resterende deel van de oever opnieuw ingericht waardoor de natuurwaarde is vergroot. Aan de oever zijn poelen aangelegd die in verbinding staan met de vaarweg. Vissen gebruiken de poelen als paaiplek. Paaien is het afzetten van de eitjes en het bevruchten ervan. De begroeiing bestaat onder andere uit riet, lisdodde en watermunt. Vogels als de kuifeend, rietzanger en meerkoet strijken hier graag neer. Directeur Ultsje Hosper: "Wy wurkje graach mei oan projekten fan de Provinsje om de ekologyske ferbiningen yn Fryslân te ferbetterjen. By dizze ferbettering krijt de wettersport de romte en planten en bisten in geskikt biotoop. Hjirfan profitearje sawol de minsken as de natuer."
Provincie:
Tag(s):