dinsdag, 16. februari 2010 - 21:40

Vier miljoen voor realisatie bufferzone Bargerveen

Regio

Het Bargerveen is een uniek hoogveengebied in Zuidoost-Drenthe met een Europese beschermde status. Om de hoogveenontwikkeling ook in de toekomst te garanderen, wordt een bufferzone aangelegd, waarmee water wordt vastgehouden. Voor realisatie van de bufferzone is het nodig huidige landbouwgrond om te vormen naar natuur. De provincie stelt bijna 4 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van landbouwgronden in het gebied.

Met deze financiële impuls kunnen een flink aantal hectares worden aangekocht. Door kavelruil en verplaatsing van enkele bedrijven ontstaan nu mogelijkheden om de buffer vrij te maken van agrarisch gebruik. Voor de aanleg van de bufferzone is in totaal 220 hectare grond nodig. Gedeputeerde Rein Munniksma: “Het zou mooi zijn als agrariërs of andere particulieren uiteindelijk dit vernatte gebied gaan beheren. Dit is een gebied waar dit een uitstekende oplossing is. Het Bargerveen zelf wordt beheerd door Staatsbosbeheer, maar er is niets op tegen om juist particulieren bij het beheer van deze bufferzone te betrekken”.

De provincie wil deze gronden aan particulieren doorverkopen. Zij heeft daarom de federatie Drents particulier Grondbezit (DPG) opdracht gegeven particulieren in het gebied te vinden die interesse hebben voor particulier natuurbeheer. Gedeputeerde Munniksma: “We streven naar optimale bescherming van het Bargerveen. We zoeken nu actief naar particuliere grondbezitters om dit samen met ons op te pakken.”

Voor de realisatie van de plannen is budget beschikbaar uit het provinciaal programma voor het landelijk gebied. Daarnaast wordt Koopmansgeld ingezet om te komen tot een extensivering van de melkveehouderij in de randgebieden van het Bargerveen.
Provincie:
Tag(s):