donderdag, 25. november 2010 - 17:39

ZOOM-IN helpt kinderen met ontwikkelingsproblemen sneller vooruit

Nijmegen

Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde. Soms vermoedt je als ouder of leerkracht dat er iets aan de hand is met een kind. Onhandigheid, onzekerheid, moeite met contact maken of leerproblemen.

Tot voor kort was het erg moeilijk om snel een volledig beeld te krijgen van de participatieproblemen bij een kind. Om dit te veranderen hebben de Sint Maartenskliniek, St. Maartenschool en de dienst ambulante begeleiding REC Rivierenland hun expertise samengevoegd in ZOOM-IN. Dit unieke expertise- en adviescentrum voor zorg, onderwijs en begeleiding gaat na een pilotfase van anderhalf jaar op 26 november officieel van start.

Ouders en kinderen bezoeken vaak vele hulpverleners en behandelaars na elkaar voordat er een duidelijk beeld is van wat er met een kind aan de hand is. De insteek van individuele behandelaars is meestal gericht op één aspect van de ontwikkeling. Dit maakt het lastig om snel een volledig beeld van het kind te krijgen.

De vragen van ouders en leerkrachten kunnen liggen op het vlak van motoriek (bewegingsvaardigheden), cognitie (mentaal), communicatie of gedrag van het kind. Voorbeelden zijn motorische onhandigheid, moeite hebben met zaken waarvoor je moet plannen (zoals aankleden), het lastig vinden om een verhaal goed te vertellen, snel gefrustreerd raken of onzeker zijn. Door deze vier aspecten in samenhang te onderzoeken, ontstaat een completer beeld van het functioneren van het kind in zijn omgeving. De volgende stap is het opstellen van een advies, waarin staat wat het kind thuis en op school nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Bij de screening door ZOOM-IN zijn professionals vanuit diverse disciplines tegelijkertijd betrokken, o.a. een revalidatie-arts, orthopedagoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, psychologisch medewerker, maatschappelijk werker en ambulant begeleider. Op basis van de hulpvraag brengen zij alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in kaart. Zij doen verschillende onderzoeken die in een week gedaan worden. Twee weken later krijgen ouders, kind en leerkracht een samenhangend advies over hoe om te gaan met sterke en zwakke punten in het functioneren van het kind. Vervolgens worden ouders en leerkracht ondersteunt bij de uitvoering van de adviezen. Een kind-ouder ondersteuner begeleidt de ouders en kind gedurende dit traject.

In een pilotperiode zijn 180 kinderen bij ZOOM-IN geweest voor screening en advies. De ervaringen zijn zeer positief. Vrijdag 26 november gaat ZOOM-IN officieel van start. Ter gelegenheid hiervan zijn partners in de keten rondom de zorg, onderwijs en begeleiding van kinderen met participatieproblemen uitgenodigd om mee te denken over het uitbreiden van de samenwerking.
Provincie:
Tag(s):