dinsdag, 12. juli 2011 - 21:21

7 miljoen euro voor herinrichting Peizerdiep

Peize

Het gebied rond het Groote Diep tussen Langelo en Een gaat op de schop. Provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest en de Landinrichtingscommissie Roden-Norg hebben afgesproken de beek te herstellen. De watergang zal weer gaan meanderen, waardoor de beek beter water kan vasthouden. Door de aanpak van het Peizerdiep wordt
het Groote Diep tussen het Fochteloërveen en het Leekstermeer weer volledig in zijn oude luister hersteld.

In het project beekherstel Peizerdiep worden De Slokkert, Het Groote Diep, De Eener- en Langeloërstukken én het Lieversche Diep (deels) ingericht. “Dit project is door ons ook naar voren getrokken om in de moeilijke periode die de aannemerij doormaakt, overheidsopdrachten
juist nu op de markt te brengen. Daarmee wordt een belangrijke afronding van de natuur- en waterprojecten gerealiseerd die we in de afgelopen jaren in Noord Drenthe hebben opgepakt “, motiveert gedeputeerde natuur en landschap Rein Munniksma de inzet voor dit project.

Het beekdal van het Peizerdiep behoort tot de verdroogde gebieden in Drenthe. De landinrichtingscommissie voor de herinrichting Roden-Norg heeft zich daarom beziggehouden met oplossingen voor het gebied. Het beekdal vormt vanouds een belangrijke schakel tussen het hoogveen in het Fochteloërveen en de lagere gebieden in de kop van Drenthe. Door de
laagste landen in het beekdal om te vormen tot natuurgebied verbetert het waterbeheer en wordt een deel van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd.

Een meanderende beek houdt water langer vast. De bestrijding van de verdroging in het dal heeft echter ook positieve gevolgen voor de waterkwaliteit. De ingrepen in het dal verminderen de vermesting en verzuring. Anderzijds past de herinrichting ook bij het Waterbeheer 21e eeuw. In natte perioden is het water langer onderweg naar het laagste punt in de Onlanden, waardoor de dreiging van wateroverlast zal afnemen.

De herinrichting betreft 890 hectare land. Het gaat om in totaal bijna 11 km van de beekloop. Het rijk en het waterschap zijn belangrijke partners. De totale kosten van de herinrichting van het Peizerdiep worden geraamd op 7 miljoen euro. Zowel het rijk als het waterschap dragen meer dan 2,2 miljoen euro bij. Vanuit Brussel draagt Europa twee miljoen bij en de resterende 3,5 ton wordt door de provincie bijgelegd. De provincie is verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, en werkt hierin nauw samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. De herinrichting van het Peizerdiep wordt in 2013 afgerond.
Provincie:
Tag(s):