dinsdag, 13. september 2011 - 12:42

Aanpassen luchtvaartvloot moet luchthaven Maastricht Aachen redden

Maastricht

Nu nieuwe milieu-informatie beschikbaar is, kan een besluit worden genomen over de luchthaven Maastricht Aachen.

De te verwachten geluidhinder, de veiligheidsrisico’s en de effecten op natuur zijn goed in beeld gebracht. Uit de nieuwe informatie blijkt dat beperking van het aantal vluchten en een gewijzigde vlootsamenstelling nodig zijn om aan de normen te kunnen voldoen.

Het project Einde 2004 werd voor de luchthaven Maastricht Aachen Airport een nieuwe aanwijzing van kracht. De aanwijzing regelt de indeling en het gebruik van het luchtvaartterrein. Ook legt de aanwijzing geluidszones vast voor groot en klein vliegverkeer. De Raad van State vernietigde in 2008 het besluit over de aanwijzing. Ondertussen kan de luchthaven wel overeenkomstig die aanwijzing worden gebruikt. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet nu een nieuwe beslissing nemen. Hiervoor is een deel van de milieu-informatie geactualiseerd.

De milieueffecten
De nieuwe analyse geeft volgens de Commissie een duidelijk beeld van de te verwachten gevolgen voor de geluidbelasting, de externe veiligheid, de luchtkwaliteit en de natuur. Het uitfaseren van verouderde vliegtuigen en het verlagen van het aantal vliegtuigbewegingen met 16% blijkt nodig om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen.

De Commissie adviseert om bij het besluit de geluideffecten ook uit te drukken in de nieuwe dosismaat (Lden). Deze nieuwe maat geeft namelijk een beter beeld in de hinder door vliegtuiglawaai. De nieuwe informatie maakt voldoende aannemelijk dat geluid en beweging geen effecten zullen hebben op de natuurgebieden die onder de aan- en uitvliegroutes van de luchthaven liggen. Ze maakt ook duidelijk dat met de voorgestelde maatregelen.
Provincie:
Tag(s):