dinsdag, 13. december 2011 - 18:18

Alle bruggen Flevoland door glasvezel op afstand bedienbaar

Lelystad

Alle bruggen en sluizen van de provincie Flevoland worden vanaf december 2013 op afstand bediend. ‘Dit is mogelijk door de aanleg van een provinciebreed glasvezelnetwerk’, meldt de provincie Flevoland dinsdag.

Het voordeel hiervan is dat de bedieningstijden ruimer worden, wat goed is voor de beroeps- en recreatievaart, én de provincie kan haar medewerkers efficiënter inzetten. Dat staat voor 2012 en 2013 in het nieuwe Programma Meerjaren Infrastructuur en Transport (PMIT) 2012-2016 dat de provincie heeft opgesteld ten behoeve van een betere bereikbaarheid van Flevoland.

Het project ‘afstandbediening provinciale vaarwegobjecten’ past binnen een groter pakket van maatregelen om de knelpunten van 121 kilometer landelijke vaarroutes op te heffen. De provincie heeft ruim 7 miljoen euro vrij gemaakt voor dit project, waarvan de helft uit subsidies van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (PMJP).

Vanaf één centrale locatie via een glasvezelverbinding worden de provinciale bruggen en sluizen op afstand bediend. De provincie heeft hiertoe het initiatief genomen om samen met andere organisaties (andere overheden, toeristisch/recreatieve bedrijven) in Flevoland een glasvezelnetwerk aan te leggen.

Dit glasvezelnetwerk is nu aangelegd. In 2012 en 2013 wordt een nieuw bedieningsgebouw gerealiseerd en worden de elektrotechnische systemen voor de afstandsbediening aangelegd.

Budget PMIT 2012
Voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de provinciale wegen is in 2012 een bedrag van circa 10 miljoen euro beschikbaar. Voor het groot onderhoud aan de provinciale wegen is circa 5 miljoen euro beschikbaar en voor het groot onderhoud aan de provinciale vaarwegen circa 1,5 miljoen euro.

In de vaarwegen wordt circa 3,8 miljoen euro geïnvesteerd. Totaal 20,3 miljoen euro. Over de gehele PMIT periode is het budget ruim 100 miljoen euro beschikbaar.

Belangrijke projecten
In 2012 staan o.a. de volgende belangrijke projecten op stapel, ter voorbereiding of uitvoering:
Groot onderhoud aan de verharding van de Larserweg (2013/2014)
Een verdubbeling van diverse tracés van de Gooiseweg (2012-2014);
Onderhoud aan het asfalt van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen, gevolgd door verkeersveiligheidsmaatregelen (2012/2013)
De ingebruikname medio 2012 van de autoweg N23 tussen Lelystad en Dronten en groot onderhoud aan de Dronterringweg (2013).
Groot onderhoud aan de Oostvaardersdijk (2012)
Groot onderhoud aan de Domineesweg en Nagelerweg (2013),
Vervanging openbare verlichting met als doel onder andere minder energieverbruik en verbeteren verkeersveiligheid (2011-2015).
Aanleg parallelweg langs Marknesserweg en aanleg rotonde op kruispunt Marknesserweg.

Bij de uitvoering van de projecten kiest de provincie ervoor om de overlast voor de burger zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent een samenvoeging van projecten en afstemming van de voorgenomen werkzaamheden met andere overheden.
Provincie:
Tag(s):