woensdag, 9. november 2011 - 17:20

Almere gaat voor organisatie Floriade 2022

Almere

Almere biedt de Floriade van 2022 een prominente plek aan in het ‘wordingsverhaal’ van Almere. Het college van BenW van Almere heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het voornemen de stad voor te dragen als officiële kandidaat voor de organisatie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling.

Met het concept ‘Almere Green City — Floriade 2012-2022’ liggen er voor veel partijen kansen in het verschiet. Allereerst voor de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR), die het evenement elke tien jaar houdt. Volgens het college is Almere het juiste ‘gebouw’ om de Floriade in te huisvesten.

De stad biedt, letterlijk en figuurlijk, het casco waarbinnen de Floriade vorm kan krijgen. Juist omdat de ‘expositieruimte’ niet leeg is, worden de innovaties die de tuinbouwsector in de etalage wil zetten, omringd door Almeerse ‘museumstukken’, zoals de overweldigende groenstructuur, het vele water, de uiteenlopende initiatieven voor duurzaamheid, de zelfbouwgebieden en innovatieve ondernemingen, verspreid over de stad.

De organisatie van de Floriade 2022 is ook voor Almere profijtelijk. Almere is ontworpen als ‘Green City’ en blijft de kwaliteit van het groen/blauw casco verbeteren. De organisatie van de Floriade, een evenement dat samenleving en tuinbouw met elkaar verbindt, kan een aansprekend hoofdstuk zijn in het ‘wordingsverhaal’ van Almere.

Draagvlak aanwezig
Ook andere partijen kunnen én willen al participeren. Uit een verkenning naar draagvlak is dat duidelijk gebleken. De provincie Flevoland heeft zich verbonden aan het evenement door aan te geven dat voor de organisatie geld uit het Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA) benut kan worden.

Ook de gemeente Lelystad en een groot aantal bedrijven en instellingen in de regio hebben hun steun uitgesproken. Concrete steun is toegezegd door onder meer de Vereniging Bedrijfskring Almere, de Kamer van Koophandel, Rabobank, Milieufederatie Flevoland, LTO- (Land en Tuinbouw Organisatie) Noord. Veel van hen willen meewerken aan het Almeerse bidbook in de vorm van steunbetuigingen en bijdragen in natura en/of geld.

Groeimodel tien jaar ‘making of’
Niet alleen tijdens de Floriade maar nadrukkelijk ook in aanloop naar het evenement, is er ruimte voor initiatieven, manifestaties en projecten door betrokken partijen.

De Floriade 2022 zal voor Almere al meteen na de bekendmaking door de NTR in 2012 tot leven kunnen komen. Dit levert nationaal en internationaal aandacht op voor Almere. Zowel in de tien jaar aanloop (‘making of’) tot de Floriade als tijdens het evenement zelf, dat zo’n twee miljoen bezoekers aantrekt.

Floriade als motor achter investeringen
Met de organisatie van de Floriade kan ‘werk met werk’ worden gemaakt; de Floriade kan de motor vormen achter investeringen in groen en infrastructuur in het westen, centrum of oosten van de stad. Almere heeft namelijk twee zeer geschikte locaties.

In Oosterwold kan de Floriade een inspirerend voorbeeld van organische stedenbouw zijn. En met een keuze voor Centrum-Weerwater, vindt de Floriade letterlijk in het hart van de stad plaats. Binnen deze sowieso geplande gebiedsontwikkelingen zijn voorzieningen, infrastructuur en landschapsontwikkeling nodig die voor het faciliteren van een Floriade (deels) ook vereist zijn.

Een Floriade verrijkt gebiedsontwikkeling, omdat het evenement werkt als een magneet voor investeringen van private partijen en overheid. Investeringen in het groen, recreatie, cultuur en maatschappelijke voorzieningen, die blijvend mensen van buiten de stad kunnen aantrekken.

Economische effectverkenning
Uit een recente verkenning die de Kamer van Koophandel en de Rabobank uitvoerden, blijkt dat de investeringen die gemoeid zijn met de organisatie van de Floriade 2022 € 180 tot € 230 miljoen bedragen (realisatie evenement en terrein).

De bestedingen (van bezoekers) zijn geraamd tussen de € 350 en € 590 miljoen. In deze verkenning is nog geen rekening gehouden met de winst die de Almeerse tien jaar ‘making of’ 2012-2022 kan opleveren.

Beperking financiële risico’s
Het college erkent dat de organisatie van de Floriade risico’s met zich mee kan brengen. Bij het opstellen van een bidbook ziet het college het onder controle brengen van deze risico’s dan ook als een belangrijke opgave. Volgens het college is dat goed mogelijk.

Omdat Almere in de toekomst aanzienlijk zal blijven groeien is de positie van de stad uitstekend. De gemeente, de provincie en het Rijk investeren substantieel in onder andere de hoofdstructuur van Nobelhorst (voorheen Almere Hout Noord), in de verdubbeling van de snelweg A6 en de uitbreiding van de wegenstructuur in de stad zelf.

De groei van Almere (Almere 2.0) is een nationale opgave. De Rijksoverheid heeft zich nadrukkelijk gecommitteerd aan de bouw van 60.000 nieuwe woningen en de realisatie van 100.000 extra arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn Rijk en regio recent tot overeenstemming gekomen over de thema’s ‘groen/blauw’, ‘economie’ en ‘stedelijke bereikbaarheid Almere’

Hoe verder
De officiële kandidaatstelling voor het opstellen van een bidboek moet vóór 1 december 2011 gebeuren. De NTR zal maximaal vijf kansrijke gemeenten / regio’s in de gelegenheid stellen een bidbook in te dienen.

De andere kandidaten zijn - op dit moment - in ieder geval de regio Boskoop, de Kop van Noord-Holland, West-Brabant en Tholen, de Betuwe (Buren e.o.) en Amsterdam Zuid-Oost. Op 1 februari maakt de NTR bekend of Almere een bidbook mag uitbrengen.
Provincie:
Tag(s):