maandag, 16. mei 2011 - 20:40

Armoede neemt toe in Utrecht

Utrecht

Uit de Armoedemonitor 2010 blijkt dat de armoede in Utrecht toeneemt. De monitor geeft cijfers over 2008 en 2009. In 2008 leefden 10.580 Utrechtse huishoudens (8.5%) op of rond de armoedegrens; in 2009 waren dit 11.500 huishoudens (9.2%).

In 2009 groeiden 2.811 kinderen op in een gezin met lage welvaart. Het bereik van de meeste armoederegelingen van de gemeente Utrecht is hoog. Dit laatste staat in de Minima effectrapportage 2010 van het NIBUD.

Iedere twee jaar brengt de gemeente de Utrechtse armoedemonitor uit. Daarbij wordt ook geput uit de Minima effect rapportage van het NIBUD. De Armoedemonitor geeft een beschrijving van het aantal huishoudens dat in armoede leeft en besteedt aandacht aan het gebruik, het bereik en het effect van de financiële regelingen voor minima.

Veel armen onder alleenstaanden
De grootste groep van de Utrechters die leven onder de armoedegrens bestaat uit alleenstaanden (62%). Daarna volgen de eenoudergezinnen (16%) en paren zonder (10%) en met kinderen (9%).
Ruim een derde van de arme huishoudens heeft inkomen uit arbeid. Een bijna even zo groot deel ontvangt een werkloosheids- of bijstandsuitkering, 7% een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 23% heeft een pensioenuitkering.

Utrechters maken goed gebruik van de armoederegelingen die er zijn: het gebruik van de U-pas, reserveringstoeslag, langdurigheidstoeslag, huurtoeslag en kwijtschelding gemeentetoeslag schommelt tussen de 89 en 99%. Een ander gegeven is dat het aantal mensen dat bij de voedselbank komt bijna is verdubbeld in een jaar tijd. De monitor toont verder dat Utrechters de collectieve ziektekostenverzekering en het woonlastenfonds niet optimaal benutten.

Isolement
Ruim een kwart van de arme Nederlanders woont in de vier grote steden. Het aandeel arme huishoudens is in Utrecht lager (9%) dan in Amsterdam (15%), Rotterdam (15%) en Den Haag (13%). Wethouder Rinda den Besten: "Ook in Utrecht is armoede gestegen, maar het bereik van onze regelingen is hoog. Ik wil bereiken dat nog meer mensen die er recht op hebben, gebruik maken van deze regelingen. We moeten niet toestaan dat armoede leidt tot isolement. We maken ons zorgen over de plannen van het kabinet voor bezuinigingen op armoedebestrijding. In Utrecht blijven we er alles aan doen om mensen uit de armoede te krijgen."

Meerjarenplan armoede
De uitkomsten van de Armoedemonitor en de Minima effect rapportage worden gebruikt voor het Meerjarenbeleidsplan armoede, dat de gemeente maakt. Kijk op www.utrecht.nl/onderzoek voor een digitale versie van zowel de armoedemonitor als de minima effect rapportage.
Provincie:
Tag(s):