donderdag, 24. maart 2011 - 19:59

Arnhem wil halvering aantal daklozen

Arnhem

De gemeente Arnhem gaat extra investeren in het voorkomen van dakloosheid en in nazorg als mensen weer op eigen benen staan.

Het aantal plaatsen in de dag-, nacht- en crisisopvang in Arnhem wordt in de periode 2011-2014 met vijftig procent afgebouwd. Door een kortere doorlooptijd en hogere bezettingsgraad zijn minder "bedden" nodig.

Wethouder Kok: "Minder opvang, beter leven"; ik ben er van overtuigd dat het kan. Omdat de meeste mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden uiteindelijk niks liever willen. En omdat we met hulpverlenende instanties en woningbouwcorporaties nieuwe afspraken gaan maken."

Hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat daklozen de regie over hun leven terug krijgen, staat beschreven in een Masterplan dat het college vandaag heeft vastgesteld. Aanleiding voor het plan is evaluatie van het huidige daklozenbeleid en een bezuiniging van het Rijk van vier miljoen. Op dit moment investeert Arnhem jaarlijks ruim 10 miljoen in de Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Vanaf 2012 wordt dertig procent gekort oplopend tot veertig procent in 2014.

Om in de toekomst voor financiering door de gemeente in aanmerking te komen moeten hulpverlenende instanties alle mensen melden die ze opvangen. Als de situatie van een persoon in kaart is gebracht wordt een individueel trajectplan uitgestippeld. De gemeente gaat instellingen op basis van de bijdrage aan die persoonlijke plannen financieren. "Zo gaan we ervoor zorgen dat er meer door- en uitstroom komt", zegt Henk Kok. "Dat is een belangrijke pijler van het Masterplan."

Een tweede pijler van het plan is preventie. Kok wil bijvoorbeeld dreigende huisuitzettingen voorkomen. De derde pijler is goede nazorg. "We moeten voorkomen dat mensen die het lukt om op eigen benen te gaan staan, een paar maanden later weer bij de opvang aankloppen. Nu gaan ze voor een eigen woning of kamer soms in zee met louche huisjesmelkers. We moeten als stad, samen met de inwoners en woningbouwcorporaties, zorgen voor woonruimte die past en voor begeleiding zodat men gestimuleerd wordt zelfstandig te blijven functioneren."

Het Masterplan richt zich op de brede doelgroep voor maatschappelijke zorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), waaronder alle personen die dak- of thuisloos zijn. Op basis van landelijke cijfers wordt geschat dat de totale doelgroep in de regio Arnhem bestaat uit circa 2.000 mensen.

Henk Kok: "Voor de ruim 300 daklozen moet er een duidelijke persoonlijke aanpak komen. Ik snap dat het niet gemakkelijk zal zijn. Een hulpverlener kan wel mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken, maar ze niet dwingen om te veranderen. Sommige daklozen zijn dusdanig verslaafd en in de war, dat ze nooit meer op eigen benen kunnen staan. Voor die groep zullen we een soort van long stay voorziening moeten treffen. Hierin gaan we onder andere samenwerken met de zorgverzekeraar. Maar er is ook een grote groep die wel kan en wil ontsnappen aan de vicieuze cirkel van verslaving en/of verwarring, eenzaamheid en eindeloze opvang. Die gaan we daarbij helpen, en waar nodig ook daartoe aanzetten."

Het college van B en W heeft een uitgebreide risico-analyse gemaakt. Daarin wordt ook het risico benoemt dat een aantal mensen zich zullen proberen te onttrekken aan de opvang met bijbehorend traject. Het wordt in de toekomst niet mogelijk om wel een beroep te doen op de gemeente maar niet te willen meewerken aan verbetering van de situatie. Uitkering en het meewerken aan het traject kan mogelijk gekoppeld worden. Wordt overlast of criminaliteit gepleegd dan is er de strenge aanpak vanuit het Veiligheidshuis waarbij ook sancties worden uitgevaardigd.

Het Masterplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met belangrijke partnerorganisaties, is een eerste stap in de herstructurering van de maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg. Als de gemeenteraad het masterplan vaststelt in april 2011, wordt een uitvoeringsprogramma 2011- 2014 opgesteld met exacte keuzes over welke voorzieningen gehandhaafd worden en waar bedden geschrapt worden. Het uitvoeringsprogramma komt in juni 2011 in het college van B&W. Jaarlijks zal het uitvoeringsprogramma geactualiseerd worden.
Provincie:
Tag(s):