woensdag, 23. februari 2011 - 20:58

Assen kiest voor Blauwe As met beweegbare brug in Industrieweg

Assen

Het college van B&W van Assen heeft het voorstel aan de gemeenteraad over het bevaarbaar maken van Het Kanaal definitief gemaakt met de keuze voor de tweede sluis in het Havenkwartier en een beweegbare brug in de Industrieweg. Met deze keuze ontstaan de beste mogelijkheden voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Havenkwartier. De doorgang van het verkeer op de Industrieweg wordt gewaarborgd met maatregelen die de doorstroming bevorderen. Over het voorstel van het college beslist de gemeenteraad op 3 maart a.s.

Tijdens de raadsvergadering van 10 februari jl. is er in de gemeenteraad gesproken over de gebiedsvisie voor Het Kanaal. Een meerderheid van de gemeenteraad liet zich in deze vergadering positief uit over het bevaarbaar maken van Het Kanaal en herinrichten van de beide oevers en aanliggende wegen. In de vergadering is daarnaast verkennend gesproken over de positie van de tweede sluis. Waar de eerste sluis op de historische plaats bij de Sluisstraat kan terugkeren, zijn voor de tweede sluis twee plekken in beeld geweest: ten westen van de Industrieweg in Het Kanaal ter hoogte van Cicero of ten oosten van de Industrieweg in de nieuw aan te leggen wijk, Havenkwartier. Op basis van de vergadering van 10 februari en na weging van alle voors en tegens kiest het college voor de variant met de sluis in het Havenkwartier.

Met de keuze voor de sluis in de nieuwe wijk wordt het water ter hoogte van de Havenkade verhoogd. Zo ontstaat de sterkste beleving van het water in dit gebied en ontstaan de beste kansen voor het ontwikkelen van deze nieuwe wijk. Consequentie van deze keuze is dat er in de Industrieweg een beweegbare brug dient te worden geplaatst. Mogelijk nadeel van een dergelijke brug is verminderde verkeersdoorstroming. Het college wil dit nadeel wegnemen met een set van maatregelen. Ten eerste wordt in de verordening Openbaar vaarwater van de gemeente opgenomen dat doorgang voor boten enkel buiten de spits mogelijk is. Ten tweede wordt onderzocht of het mogelijk is de nieuwe brug in de Industrieweg in bloktijden te passeren, om zo het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Tot slot worden voor de doorstroming van het verkeer de mogelijkheden van sensortechnologie in kaart gebracht.

Met het bevaarbaar maken van Het Kanaal en de herinrichting van het aanliggende gebied wordt een stevige impuls gegeven aan dit deel van de stad en daarnaast aan de (lokale) economie. Als de raad begin maart akkoord gaat met het voorstel van het college kan eind dit jaar met de werkzaamheden worden begonnen.
Provincie:
Tag(s):