vrijdag, 4. februari 2011 - 19:31

Bezuinigingen frustreren ontwikkelingen platteland

Regio

Het budget dat het kabinet beschikbaar stelt voor ontwikkeling van natuur, landschap en platteland is niet in overeenstemming met de taakstelling die de provincies op dit gebied krijgen toebedeeld. Voor de provincies is de bezuiniging van 60% onevenredig zwaar en dat levert grote problemen op voor de ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met het Rijk om invulling te geven aan de uitwerking van het Regeerakkoord. De provincies willen daarbij graag de kerntaak natuur en vitaal platteland blijven oppakken, maar het moet ook bij bezuinigingen hen wel op een redelijke manier mogelijk gemaakt worden. De tussenstand in de huidige onderhandelingen is op dit moment niet hoopvol.

Voor de periode 2007 – 2013 was ruim 4 miljard euro beschikbaar gesteld. Daar wordt nu 600 miljoen euro op bezuinigd, wat betekent dat alle provincies al enige tijd genoodzaakt zijn tot ‘remmen’ qua ontwikkeling en uitvoering. Bovendien heeft het Rijk na 2013 jaarlijks slechts 190 miljoen euro beschikbaar. Dit is zelfs voor beheer van de natuurgebieden onvoldoende. Voor Rein Munniksma, gedeputeerde landelijk gebied van de provincie Drenthe en lid van de onderhandelingsdelegatie van het Inter Provinciaal Overleg voor het Landelijk Gebied met het Rijk, ligt de prioriteit bij voldoende geld voor het beheer van de bestaande natuur: “Dat naast de bezuinigingen op onderwijs, zorg en welzijn ook natuur en landschap moeten inleveren vind ik logisch. Wanneer de bezuinigingen echter zo fors zijn dat ook voor het beheer te weinig geld is, leidt dit tot desinvesteringen. Daar is niemand bij gebaat.”

Het Rijksbeleid voor het landelijk gebied wordt sinds 2007 onder regie van de provincies uitgevoerd. Door Rijksbeleid te verbinden met eigen beleid en dat van gemeenten en waterschappen wordt zowel inhoudelijk als financieel voordeel behaald. De waterberging bij het Leekstermeergebied is een mooi voorbeeld, waar met verschillende partijen uit het gebied
natuurontwikkeling wordt gecombineerd met veiligheid, waterberging, verdroging, landbouwstructuurverbetering en recreatie. Munniksma: “Staatssecretaris Bleker kent het belang om beleid dicht bij de burgers tot stand te brengen en niet vanuit Den Haag te regelen. Door een puzzelstukje weg te halen, komt de ontwikkeling en de leefbaarheid van het hele gebied onder druk te staan. De doorschietende bezuinigingen van het Rijk leiden er niet alleen toe dat er veel minder Rijksgeld beschikbaar is voor natuurontwikkeling (waar de realisatie van
de Ecologische Hoofdstructuur een belangrijk onderdeel van vormt), maar ook dat er nauwelijks meer Rijksgeld is voor kavelruilprojecten, schaapskuddes, Nationale Parken en Landschappen, wandel- en fietsroutes en landschapsonderhoud.”

De bezuiniging van 600 miljoen euro die het Rijk nu voorstelt, doet inbreuk op de bestuursovereenkomst tot en met 2013 tussen Rijk en provincies en zal leiden tot financiële claims. Munniksma geeft aan dat de afspraken die met betrokken partijen zijn gemaakt, niet eenzijdig kunnen worden opengebroken. Door pas op de plaats te maken zien de provincies wel
mogelijkheden om de opgave alsnog te realiseren na 2018. Voor de realisatie van Europese verplichtingen die het Rijk is aangegaan -zoals Natura 2000 en Kaderrichtlijn water- zal het Rijk geld beschikbaar moeten blijven stellen. Munniksma: “Gelet op de financiële problemen van de overheid is er begrip voor uitstel, maar niet voor afstel. We willen het kabinet aan de afspraak houden dat er in Nederland een klimaatbestendige natuur blijft. Daar zijn ook internationaal afspraken over gemaakt. In Drenthe zijn vaak slimme combinaties gemaakt om waterberging en nieuwe natuur te combineren. Dit versterkt de potentie van Drenthe als de provincie om te wonen en te recreëren. Wat mij betreft
houden we gezonde ambitie, maar nemen er meer tijd voor”.
.
Provincie:
Tag(s):