woensdag, 28. september 2011 - 17:17

Brouwersdam een toeristische hotspot ?

De Brouwersdam heeft alle potentie om nog verder uit te groeien tot een toeristische hotspot met internationale allure.

Daarover zijn de gemeenten Goedereede en Schouwen-Duiveland, de provincies Zeeland en Zuid-Holland en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen het unaniem eens. De partijen ondersteunen diverse ontwikkelingen, waaronder de aanleg van een duurzame jachthaven en hoogwaardige water- en strandsportvoorzieningen. Verschillende initiatiefnemers zijn van start gegaan met de voorbereidingen voor hun plannen. Om sommige projecten mogelijk te maken is een ontheffing voor bouwen op de primaire waterkering nodig van het Rijk. In de gebiedsvisie voor de Brouwersdam hebben beide gemeenten een onderbouwing gegeven voor deze ontheffing. In de structuurvisie Brouwersdam Zuid schetst de gemeente Schouwen-Duiveland de beleidskaders voor concrete initiatieven binnen haar gemeente. Beide visies liggen van 3 oktober tot en met 13 november ter inzage. Bewoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze dan kenbaar maken.

Het grootste initiatief op de Brouwersdam is zonder enige twijfel de ‘Duurzame Jachthaven van de Toekomst’. Het project bestaat uit een archipel van eilandjes met kleinschalige haventjes waar watersport, natuur en recreatiewoningen samenkomen. Daarnaast zijn diverse bijzondere voorzieningen gepland, zoals een theater en visafslag. Ook nautische bedrijvigheid ontbreekt niet binnen dit unieke en veelzijdige concept, waarbij duurzaamheid en natuurontwikkeling voorop staan. Het project bevindt zich nog in de planfase. Voordat realisatie aan de orde is, moeten nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd.

Naast het project ‘Duurzame Jachthaven van de Toekomst’ zijn er echter nog tal van andere projecten die het gebied de gewenste impuls moeten gaan geven. Zie overzichtskaartje.

De gemeente Schouwen-Duiveland is van mening dat het gebied rondom de Brouwersdam veel kansen biedt. Ruimte, rust, natuur, water, stranden; alle ingrediënten zijn aanwezig. De gemeente investeert in infrastructuur, zodat er goede randvoorwaarden zijn voor ondernemers om verder te investeren in het gebied. De visie voor de Brouwersdam sluit naadloos aan op de Strategische Visie van de gemeente Schouwen-Duiveland, waarin water en duurzaamheid een grote rol spelen.

De betrokken partijen willen duurzame en kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van ecolodges stimuleren. Het is de bedoeling dat de ecolodges grenzen aan of liggen in bestaand natuurgebied. De lodges richten zich op de beleving in de natuur. Ondernemers die interesse hebben in het exploiteren van ecolodges kunnen zich melden bij het Grevelingenschap of de gemeenten.

Verder bestaan er in het Zuidoostelijke puntje van de Brouwersdam prille plannen voor een duikhotel. Het complex is echter meer dan alleen een hotel. Zo is er ook een onderwatermuseum en duikacademie voorzien. In oostelijke richting is in juli het scheepscasco ‘Le Serpent’ afgezonken. Ook is er aandacht voor andere water- en strandsportvoorzieningen. Aan het Noordzeestrand, tussen strandovergang Ellemeet en strandovergang Brouwersdam, komt een beachsportvoorziening. Ook voor de gemeente Goedereede zijn twee voorzieningen gepland. Het Grevelingenschap is op zoek naar een exploitant. Om ondernemers te stimuleren, stelt zij financiële bijdrage ter beschikking voor de investering. Het is de bedoeling dat de ondernemer de voorziening vervolgens zelf exploiteert, onderhoudt en beheert.

In datzelfde gebied worden ook een aantal strandovergangen opgeknapt. Om de verbinding tussen het westen en oosten van de Brouwersdam te verbeteren, vindt er ruimtelijk en financieel onderzoek plaats naar een loop- en fietsbrug over de N57.

Vorig jaar is de tramverbinding op de Brouwersdam doorgetrokken tot aan het Zuidelijke deel van de Brouwersdam, nabij haven West-Repart. De gemeente Schouwen-Duiveland en het Grevelingenschap willen onderzoeken of het (financieel) haalbaar is om de tramlijn door te trekken tot aan de Napoleonschuur vlakbij de kern Scharendijke. De gemeente Goedereede streeft naar het doortrekken van de tramlijn richting Ouddorp.
Verder vindt er onderzoek plaats naar een getijdencentrale op de Brouwersdam en een vaarverbinding tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer door middel van een zeesluis of hevel. Dit alles in het kader van de MIRT-verkenning Grevelingen.

De gebiedsvisie Brouwersdam en de structuurvisie Brouwersdam-Zuid liggen van 3 oktober 2011 tot en met 13 november 2011 ter inzage. Bewoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen de stukken raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl of www.goedereede.nl. Ook liggen de documenten in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis in Zierikzee en Goedereede.

Het plangebied is, zowel binnendijks als buitendijks, aangemerkt als Natura 2000 gebied. Bij de ontwikkeling van het gebied moeten economie en ecologie dan ook in balans zijn. Voor de afzonderlijke projecten worden t.z.t. de bijhorende procedures doorlopen.
Provincie:
Tag(s):