dinsdag, 29. maart 2011 - 18:23

Buitensportvelden voor scholen Almere Poort

Almere

Het college van burgemeester en wethouders van Almere wil voor de scholen in Almere Poort tijdelijke grasvelden aanleggen. 'De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen', meldt de gemeente dinsdag.

Het college wil 10.000 m2 natuurgrasveld aanleggen, zodat ook de scholen in Almere Poort buitensportonderwijs kunnen gaan geven. Op dit moment zijn er nog geen buitensportfaciliteiten in dit stadsdeel.

De grasvelden zouden deze zomer gerealiseerd moeten worden in de Voortuin, nabij het Topsportcentrum. De velden worden op loopafstand van het Topsportcentrum gerealiseerd, zodat de kinderen zich daar kunnen omkleden. Bij de behandeling van de najaarsnota 2011-2015 is hiervoor een bedrag van 200.000 euro gereserveerd.

Gemeentelijke dienstverlening efficiënter
Het college van B en W heeft ingestemd met de uitwerkingsnotitie dienstverlening en heeft besloten deze aan de raad voor te leggen. In de uitwerkingsnotitie wordt beschreven wat de belangrijkste speerpunten zijn voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners voor de komende jaren, en welke maatregelen daar bij horen.

Het college wil de gemeentelijke dienstverlening op peil houden, maar wil deze efficiënter maken door inzet van ICT, verruiming van wettelijke mogelijkheden of door het simpelweg eenvoudiger inrichten van processen.

Treasuryrapportage vierde kwartaal 2010 vastgesteld
Het college van B en W heeft kennisgenomen van de rapportage Treasury van het vierde kwartaal 2010. Treasury beheert de geldstromen van de gemeente. Elk kwartaal wordt aan het Treasuryberaad gerapporteerd over de uitvoering van de treasuryfunctie.

In deze rapportage wordt onder andere verslag gedaan van de manier waarop de gemeente haar geld heeft uitgezet, tegen welke rentes en tegen welke percentages leningen zijn aangegaan. Het college en de raad nemen elk kwartaal kennis van deze rapportage.

College wil Europakwartier West welstandvrij maken
Het college van burgemeester en wethouders wil Europakwartier West in Almere Poort welstandsvrij maken. Na een inspraakprocedure zal dit plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Europakwartier West is het gebied in Almere Poort dat volgens het principe van organische stedenbouw wordt ontwikkeld. De gemeente kiest ervoor om het gebied ‘van onderop’ te laten ontstaan.

Geen grootschalige ontwikkeling waarbij de bewoners er pas aan te pas komen als het huis al af is, maar een mix van kleinschalige initiatieven die samen een nieuwe wijk maken. In De Bouwfabriek, die zich in de wijk bevindt, brengen initiatiefnemers hun ideeën voor de ontwikkeling van de wijk naar voren.

Geen welstandstoets
Voor de bouwkavels in Europakwartier West die binnenkort in de verkoop gaan geldt, als het aan het college ligt, geen welstandstoets. De wijk moet zich stap voor stap kunnen ontwikkelen naar wens van de toekomstige eigenaren en bouwers.

Daarbij zorgen de verkaveling, de kavelpaspoorten en de inrichting van de openbare ruimte voor voldoende samenhang in het gebied. Overigens kan de gemeente in welstandsvrije gebieden bouwwerken die in ernstige mate ontsierend zijn voor de omgeving laten aanpassen via de excessenregeling.

Procedure
Om Europakwartier West welstandsvrij te kunnen maken, is een herziening van de Welstandnota nodig. Van 1 april 2011 tot 14 mei 2011 ligt deze herziening ter inzage op het stadhuis van Almere.

Belanghebbenden kunnen op grond van de inspraakverordening in deze periode hun zienswijze schriftelijk indienen. Na de inspraakprocedure worden de zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd waarna de gemeenteraad een besluit neemt.
Provincie:
Tag(s):