woensdag, 26. oktober 2011 - 21:02

De lucht klaart op voor Politie Drenthe

Assen

Het Regionaal College heeft woensdag het jaarplan, de begroting en de formatie van Politie Drenthe voor 2012 vastgesteld. De afgelopen jaren maakten de financiële omstandigheden de bedrijfsvoering van het korps complex. Door financiële steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een strakke begrotingsdiscipline klaart de lucht op, in 2012 kent het korps een sluitende begroting.

In afwachting van de nieuwe politie eenheid Noord-Nederland (Korps Nationale Politie) heeft de regionale beheersdriehoek van Drenthe de wens geuit om voor Drenthe de prioriteiten voor 2012 uit te werken om zo continuïteit van beleid en activiteiten in veiligheid en politiewerk te borgen. Het Jaarplan 2011 Politie Drenthe is als uitgangspunt genomen voor het Jaarplan 2012. De looptijd van het jaarplan eindigt voortijdig op het moment dat de nieuwe politiewet van kracht wordt en Politie Drenthe opgaat in de eenheid Noord-Nederland.

Het politiewerk in 2012 staat in het teken van de thema’s: de buurt veilig voor bewoner en ondernemer (jeugd, geweld, straatroof, overval, woninginbraak, veiligheid in de buurt, aanpak dierenmishandeling), offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit (cybercrime, kinderporno, mensenhandel, drugs, witwassen, zware criminaliteit, vastgoedfraude), slagkracht voor professionals (intake en afhandeling aangifte, vermindering administratieve lasten, verbeteren heterdaadkracht), aanpak (faciliteerders) illegaliteit en criminele vreemdelingen, huiselijk geweld, milieu en verkeer. Daarbij blijven de leidende principes van politiewerk, namelijk informatiegestuurd en gebiedsgebonden van groot belang.

De Nationale Politie komt steeds dichterbij en gezien de geplande vorming hiervan in 2012 zijn de begroting en formatie 2012 voor het laatst door het Drentse Regionaal College vastgesteld. De financiële situatie van het korps Drenthe was meerdere jaren zorgelijk. Dit terwijl het korps een strakke begrotingsdiscipline voert en op materieel vlak een sober beleid hanteert. Het voormalig ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarom in 2008 het besluit genomen het korps onder toezicht te plaatsen, maar ook financieel te steunen. Door deze financiële steun en alle inspanningen kent het korps in 2012 een sluitende begroting. Op termijn zal in het kader van de vorming van de Nationale Politie meer informatie over sterkte en capaciteit beschikbaar komen. Belangrijk is dat op grond van de nu beschikbare informatie in 2012 de feitelijk beschikbare operationele capaciteit niet onder de door het Regionaal College gehanteerde norm zal komen.
Provincie:
Tag(s):