zondag, 16. januari 2011 - 20:22

Dijkversterking in Gelderland ligt op schema

Gelderland

Het merendeel van de dijken in Gelderland is voorbereid op de toekomst. Dat blijkt uit de zesjaarlijke toetsing van de dijken die de provincie vandaag heeft vastgesteld.

Meer dan 70% voldoet aan de veiligheidsnorm. In 2005 was dit nog maar de helft. Door dijken te versterken en meer ruimte aan de rivieren te geven zullen de dijken die nog niet aan de norm voldoen voor 2015 toekomstbestendig worden gemaakt. Voor 5% van de dijken moeten de waterschappen nog aanvullende maatregelen nemen. Met de huidige hoge waterstanden heeft de provincie de dijkbeheerders gevraagd extra waakzaam te zijn bij de dijken die nog niet aan de veiligheidsnorm voldoen.

In Gelderland is hoogwaterveiligheid van cruciaal belang. Een zesde van de Nederlandse waterkeringen ligt in Gelderland. Door de verandering van het klimaat en de bodemdaling worden steeds hogere eisen gesteld aan de dijken. De provincie rapporteert iedere zes jaar over de maatregelen die Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de dijken bestendig blijven tegen hoog water. De dijken moeten berekend zijn op 16.000 kubieke meter waterafvoer per seconde bij Lobith. Bij de vorige rapportage was dit nog 15.000 kubieke meter.

Van de 600 km waterkeringen in Gelderland voldoet 435 km aan de veiligheidsnorm; 150 km voldoet nog niet. Voor 130 km hiervan zijn al maatregelen voorzien door dijken te versterken en meer ruimte te geven aan de rivier. Hierdoor gaat de waterstand omlaag. Deze maatregelen moeten uiterlijk in 2015 worden afgerond. Voor maximaal 33 km waterkeringen zijn nog aanvullende maatregelen nodig. Zo moet de stabiliteit van de hoge Rijnkade in Arnhem en enkele trajecten langs de IJssel en het Twentekanaal bij Zutphen worden verbeterd en moet het besturingssysteem van de keersluis bij het Heusensche kanaal worden aangepast. De provincie vraagt staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu hiervoor tijdig de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Harry Keereweer is tevreden met de maatregelen die zijn genomen om de dijken te versterken: "De provincie houdt de vinger aan de pols. Dankzij de goede samenwerking met rijkswaterstaat en de waterschappen hebben we veel beter inzicht gekregen in de staat van de dijken, terwijl steeds meer dijken voldoen aan de veiligheidsnorm." Toch denken de provincies dat het nog beter kan. Keereweer: "Het toetsingssysteem is verouderd. We moeten slimmer toetsen door scherper te prioriteren. Nu moeten alle afgekeurde dijken meteen versterkt worden, terwijl bij de meeste daarvan geen acuut veiligheidsprobleem is. Door te prioriteren kan gerichter worden geïnvesteerd. Hierdoor kan veel geld kan worden bespaard, terwijl de veiligheid niet in gevaar komt."

Hoewel nog niet alle dijken voldoen aan de veiligheidsnorm betekent dit niet dat de bewoners achter de dijk acuut gevaar lopen. Deze dijken hebben de hoge waterstanden van 1993 en 1995 doorstaan en zijn in de jaren daarna al versterkt. Desalniettemin heeft de provincie de dijkbeheerders gevraagd extra waakzaam te zijn met de hoge waterstanden van deze week. Inmiddels is het Maaspeil op zijn hoogst en zal de Rijn de komende dagen zijn hoogste punt bereiken. Gedeputeerde Keereweer: "We verwachten niet dat de dijken deze week in gevaar komen, maar waakzaamheid blijft geboden. Nu we een goed inzicht hebben in de staat van de dijken kunnen Rijkswaterstaat en de waterschappen gerichte maatregelen nemen om overstromingen te voorkomen."
Provincie:
Tag(s):