dinsdag, 24. mei 2011 - 20:01

Doek valt voor zilveren maan

De bedreigde dagvlinder de zilveren maan is waarschijnlijk verdwenen uit het hart van Friesland. Dat constateert Staatsbosbeheer na uitvoerig onderzoek.

Boswachter Jakob Hanenburg kreeg de afgelopen vijf jaar maar enkele waarnemingen binnen van vrijwilligers die betrokken zijn bij het onderzoek. Zelf zag hij ook enkele vlinders. Op 24 mei gaat Staatsbosbeheer met een aantal vrijwilligers, waaronder gebiedskenner Dick Goslinga opnieuw het veld in. De Houtwiel in Broeksterwoude is het nog enige geschikte leefgebied van de soort in het Lage midden van Friesland. Een halve eeuw terug vlogen nog honderden exemplaren in de Alde Feanen, het Ottema Wiersma en De Houtwiel.

Voor deze vlindersoort komt de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur te laat. Toch is boswachter Jeffrey Huizenga niet pessimistisch. Als de natte gebieden verbonden zijn dan kan de soort zich wel weer op eigen beweging uitbreiden naar geschikte leefgebieden. Er zitten nog levensvatbare populaties in de kop van Overijssel. Het probleem zit niet zozeer in de grootte van de gebieden, maar vooral in de kwaliteit. Het maaien met lichte machines en handmatig hooien is een kostbaar en arbeidsintensief gebeuren. Zonder inzet van onze vrijwilligers is het niet meer uitvoerbaar. Tot spijt van Staatsbosbeheer is het beheer nog zonder resultaat. Gebrek aan nectar van bloemen en het moerasviooltje, waarop alleen de rupsen overleven doen de vlinders rap verdwijnen. Eeuwenlang ging het de vlinders voor de wind in de hooilanden van het Bûtenfjild.

De boswachters van Staatsbosbeheer hebben er moeite mee dat er met het verlies van deze hooilandcultuur ook een heel soortenspectrum verdwijnt. De aardbeivlinder ging al voor en waarschijnlijk treft de zilveren maan hetzelfde lot.
Provincie:
Tag(s):