vrijdag, 16. december 2011 - 19:36

Drenthe onderzoekt stemming windenergie

Regio

Een breder en beter beeld van wat er leeft rond windenergie. Dat is de belangrijkste opbrengst van het onderzoek dat de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn samen met de provincie in de Veenkoloniën hebben laten uitvoeren onder voor- en tegenstanders van windenergie. Dit onderzoek is stap één van de gebiedsvisie windenergie van gemeenten en provincie

Een onafhankelijk adviesbureau interviewde in het noordelijk deel van het zoekgebied voor windenergie in Drenthe 19 vertegenwoordigers van instanties en privé personen, waaronder actiegroepen, initiatiefnemers, woningcorporaties en organisaties als GGD, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen.

Daarnaast werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en met jongeren. De uitkomsten laten zien dat er verschillende belangen in het gebied aan de orde zijn en dat de
plannen voor veel ophef gezorgd hebben. Geïnterviewden waren bezorgd over de gezondheid van de inwoners en over de leefomgeving. In ieder geval is een goede landschappelijke inpassing van de windmolens belangrijk. Daarnaast vinden geïnterviewden het belangrijk dat
inspanningen voor bestaande projecten en investeringen zoals Lofar, Hunzeproject en de ontwikkeling van het GEO-park niet ongedaan gemaakt worden door toekomstige windmolenparken.

De één ziet het plaatsen van windmolens vooral als een belangrijk economische impuls voor het gebied en een goede versterking van de landbouw. Daarbij wordt erkend dat de ingediende plannen de nodige impact op het landschap hebben. Zij hebben verschillende ideeën voor de
ruimtelijke invulling aangeleverd en zoeken aansluiting bij de karakteristieken van het landschap.

Anderen pleiten voor behoud en ontwikkeling van de bestaande landschappelijke waarden en de karakteristieke rust en ruimte in dit gebied. Bewoners willen dat er initiatieven komen om in coöperatief verband aan de slag te gaan ook met andere vormen van duurzame energie. Hiermee kan de uitstoot van CO2 worden verminderd. Bovendien beogen zij kleinschaligheid, die past bij het gebied, en financieel voordeel voor iedereen in het gebied.

Gemeenten en provincie zijn verheugd dat zoveel mensen mee hebben gewerkt aan de interviews. De uitkomsten van de interviews in Aa en Hunze en Borger-Odoorn worden gebruikt bij het opstellen van de gebiedsvisie. In de gemeenten Emmen en Coevorden komt de inbreng in de gebiedsvisie op een andere manier tot stand, omdat deze gemeenten al eerder bezig waren met de realisering van windenergie.
Provincie:
Tag(s):