vrijdag, 7. oktober 2011 - 21:28

Drenthe vult te kort aan door reserves aan te spreken

Assen

Het College van GS in Drenthe zet zich schrap. De rijksbezuinigingen en de onrust in de monetaire wereld hebben hun weerslag op de Begroting 2012 van de provincie Drenthe. Het financieel perspectief voor de komende
jaren is sinds de Voorjaarsnota verslechterd. Er moeten scherpe beleidskeuzes worden gemaakt. Richtinggevende kaders zijn daarbij Provincie Nieuwe Stijl (PNS) en het nieuwe omgevingsbeleid.

In de Voorjaarsnota is al aangekondigd dat de financiële bewegingsvrijheid van de provincie de komende jaren sterk wordt ingeperkt. Sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd en moet
worden geconstateerd dat nog slechter weer op komst is. Lagere uitkeringen uit het Provinciefonds, mogelijke aanvullende bezuinigingen van de rijksoverheid en de onzekere situatie rond de internationale financiële markten geven een somber beeld.

Het lukt gedeputeerde staten toch om voor de komende jaren een sluitende begroting voor te leggen. Daarvoor moet dan wel een beroep worden gedaan op de Algemene Reserve en moet een flink deel van de stelpost voor toekomstige ontwikkelingen en de eventuele compensatie van rijksbezuinigingen worden aangesproken.

De financiële ruimte voor de provinciale ambities is beperkter dan in voorgaande jaren, maar volgens GS moet worden gewaakt voor te veel pessimisme. Drenthe ziet goede mogelijkheden in het nieuwe Europese beleid en zoekt met name aansluiting bij het daarvan afgeleide
landelijke topsectorenbeleid. In nauwe samenwerking met Groningen en Fryslân richt Drenthe zich vooral op de kansrijke en economisch sterke en onderscheidende onderdelen, zoals energie, sensortechnologie, agribusiness, vrijetijdseconomie en water.

Het is de eerste begroting van het huidige college van GS. Met steun van een werkgroep van provinciale staten is alles op alles gezet om een beter inzicht te geven in het reilen en zeilen van de provincie. Het college verwacht dat de nieuwe opzet van de Begroting 2012 beter aansluit op de wensen van provinciale staten. De Begroting 2012 wordt op woensdag 9 november in provinciale staten behandeld.
Provincie:
Tag(s):