woensdag, 9. februari 2011 - 21:28

Drents grondwater beter beschermd

Annen

Aanstaande vrijdag overhandigt gedeputeerde Tanja Klip-Martin 15 gebiedsdossiers aan de directies van drinkwaterbedrijven WMD, Vitens en Groningen en de wethouders van de Drentse gemeenten. In de dossiers zijn alle risico’s geïnventariseerd die een bedreiging kunnen vormen voor de kwaliteit van het drinkwater. Drenthe is de eerste provincie die de gebiedsdossiers voor alle drinkwaterlocaties klaar heeft.

De gebiedsdossiers zijn opgesteld in samenwerking met de waterleidingbedrijven en gemeenten. Drenthe heeft 17 waterwingebieden waar grondwater wordt opgepompt voor de productie van drinkwater. De provincie benoemt haar grondwater als Het Drentse blauwe goud, omdat het van uitzonderlijke kwaliteit is. Bovendien wordt goed grondwater steeds schaarser door oprukkende verzilting in kustgebieden. In de innovatieve grondwatervisie geeft de provincie het grondwater daarom een belangrijke economische waarde als grondstof voor industrie en drinkwaterproductie. Dat is reden om zeer zorgvuldig met het water om te gaan en risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Om het drinkwater veilig te stellen is het belangrijk te weten welke bedrijvigheid en risico’s rondom de drinkwaterwinningen aanwezig zijn. Voorbeelden van risico’s zijn lekkende riolering, waardoor verontreinigd grondwater naar een waterwinning kan stromen of uitspoeling van
gewasbeschermingsmiddelen van landbouwpercelen naar het grondwater. Maar ook de aanwezigheid van een spoorweg of een aardgasleiding kan een risico vormen. Ook is er speciale aandacht voor de positie van grondwaterbeschermingsgebieden in gemeentelijke bestemmingsplannen.
Provincie:
Tag(s):