maandag, 28. maart 2011 - 14:45

Eisen verkrijgen Nederlandse nationaliteit aangescherpt

Den Haag

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) scherpt de eisen aan voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. ‘Hiermee wil het kabinet iedereen maximaal stimuleren volwaardig mee te doen in de samenleving voordat aanspraak bestaat op het Nederlanderschap’, meldt het ministerie van BZK maandag.

Het gaat om vier maatregelen, waaronder de invoering van een inkomens- en kwaliteitsvereiste. De wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vandaag voor consultatie aangeboden op internet en toegestuurd naar een aantal betrokken organisaties.

Het Nederlanderschap is een bekroning op participatie en integratie in de maatschappij. De aanscherpingen dienen als stimulans voor degenen die op bepaalde punten nog niet volledig participeren, zoals kennis van de Nederlandse taal en werk. Met het wetsvoorstel blijft Nederland binnen de grenzen van internationale verdragen. De aanscherpingen zijn een uitwerking van de maatregelen in het regeerakkoord.

Het kabinet streeft er naar dat iedereen zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikt. Daarom moet iedereen die Nederlander wil worden afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst. Uitzondering op de regel blijven erkende vluchtelingen en personen die geen afstand kunnen doen.

Het spreken van de taal is een belangrijke voorwaarde om in Nederland mee te kunnen doen. De naturalisatieprocedure voorziet in een taaltoets. Optanten (die het recht hebben het Nederlanderschap door optie te verkrijgen) leggen die toets niet af. In de praktijk blijkt echter dat er optanten zijn die niet of nauwelijks de taal spreken. Een nieuwe toets moet garanderen dat optanten de gewenste taalbeheersing hebben.

Voorafgaand aan naturalisatie moet er voldoende tijd zijn geweest om te integreren in de maatschappij. Vijf jaar blijft het uitgangspunt van de wet. Ongehuwd samenwonenden moeten voortaan ook aan deze termijn voldoen. Tot nu toe geldt voor hen een termijn van drie jaar. Voor vreemdelingen die gehuwd zijn, wordt een termijn gesteld van drie jaar. Zij vallen onder de bescherming van het Europees Verdrag inzake nationaliteit, en hebben hierdoor recht op deze verkorte termijn.

Voor naturalisatie gaan inkomen- en kwalificatievereisten gelden. Vreemdelingen moeten voldoen aan de minimale eisen die noodzakelijk zijn om in Nederland zelfstandig te kunnen leven dankzij inkomen uit arbeid. Het gezinsinkomen moet minstens het minimumloon in Nederland zijn respectievelijk de andere landen in het Koninkrijk. Daarnaast moeten vreemdelingen aantonen dat ze twee jaar een beroepsopleiding of werkervaring hebben.

Het kabinet informeert burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties via internet over voorgenomen wetgeving. De wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap staat vier weken voor consultatie op www.internetconsultatie.nl. Daarna volgt een definitief voorstel voor de wetswijziging via het kabinet naar de Raad van State en vervolgens naar de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):