donderdag, 10. maart 2011 - 19:49

Emmen komt miljoenen te kort

Emmen

Bij het opstellen van de jaarrekening over 2010 van de gemeente Emmen is een aantal zaken aan het licht gekomen die het eindresultaat van de
jaarrekening zullen beïnvloeden. De gemeenteraad is donderdag over de
meest opvallende feiten geïnformeerd.

Allereerst is geconstateerd dat een aantal fouten heeft geleid tot onjuiste
prognoses bij tussentijdse rapportages:

Een uitkering Wet, Werk en Bijstand van 3 miljoen euro is ten onrechte
tweemaal opgevoerd. Datzelfde gebeurde met een post bespaarde rente van € 816.000. Reserves voor gymlokalen à € 300.000 zijn ten onrechte als baten opgevoerd. Een dekking voor dezelfde post gymlokalen à € 300.000 werd tweemaal als voordeel ingeboekt.

Hierdoor werden bij tussenliggende rapportages aan college en gemeenteraad gunstiger prognoses aangegeven dan de feitelijke situatie en leek er geen noodzaak te bestaan om de begroting tussentijds bij te stellen. De voorliggende situatie heeft er toe geleid dat het college het hoofd van de Concernstaf, als eerst verantwoordelijke ambtenaar voor de gemeentefinanciën, op de ontstane situatie heeft aangesproken en dat zij handelend in het belang van de dienst heeft besloten om hem van zijn huidige functie te ontheffen. Tevens heeft het college een waarnemer aangesteld.

Van geheel andere orde zijn de volgende zaken: Een loonbelastingcontrole over de periode 2006-2009 heeft geleid tot een
aantal correcties. De procedure hieromtrent is nog niet afgerond, maar zal naar verwachting leiden tot een negatief resultaat van om en nabij € 1,6 miljoen. Een voordelig effect van € 1,6 miljoen vanwege het positieve resultaat van de EMCO-groep in 2010.

Binnenkort worden de definitieve resultaten over 2010 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het resultaat van 2010 heeft geen doorwerking op de begroting voor 2011.
Provincie:
Tag(s):