dinsdag, 11. oktober 2011 - 22:29

Enschede onderzoekt collectieve inkoop groene energie voor minima

Enschede

Het college van Enschede onderzoekt de mogelijkheid om voordelig (groene) energie in te kopen voor minima. 'Doel is dat deze groep hierdoor fors kan besparen op de energielasten', meldt de gemeente Enschede dinsdag.

Verwacht wordt dat dit per jaar een voordeel van 130,- euro per huishouden kan opleveren. Daarnaast draagt het bij aan de ambities op het gebied van duurzaamheid van de stad. Met het onderzoek volgt Enschede het initiatief van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag om collectief energie in te kopen om minima te kunnen ontlasten.

Het initiatief sluit aan op het beleid van de gemeente Enschede. "Er is al jaren een collectief ziektekostencontract voor minima", vertelt wethouder Werk & Inkomen Myra Koomen. "We zien dat in 2011 meer dan 7.000 personen gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Het aanbieden van collectieve energie tegen een laag tarief voor deze doelgroep sluit hier dus naadloos op aan. De financiële besparing die gerealiseerd kan worden bij minima en het verminderen van de schulden-problematiek, is meer dan de moeite waard om de haalbaarheid ervan te onderzoeken."

Wethouder Milieu, Verkeer, Recreatie & Toerisme Hans van Agteren is eveneens enthousiast. "Naast de financiële besparing wordt bewustwording en gedragsverandering bij het energieverbruik gestimuleerd. Bovendien is sprake van een positief effect op het milieu. Zeker als deelnemers overstappen van grijze op groene energie. Het kan zo bijdragen aan onze ambitie om de uitstoot van CO2 in Enschede te verlagen."

Onderzoek
Het college gaat onderzoeken of - en onder welke voorwaarden - de collectieve inkoop van (groene) energie voor minima in Enschede gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt onder meer nagegaan welke voordelen dit met zich meebrengt en welke kosten hierbij komen kijken.

Dit wil het college doen door een aantal scenario's uit te werken in de vorm van een kosten-batenanalyse. In deze analyse wordt nadrukkelijk gekeken naar de bijdrage die hiermee geleverd kan worden aan de ambities op het gebied van CO2-reductie die de gemeente Enschede heeft geformuleerd.

Als de resultaten van het onderzoek positief zijn is het de intentie om de goedkope energie aan alle inwoners van de stad aan te bieden. Scenario's die binnen het onderzoek worden uitgewerkt zijn:
- Aansluiten bij het eerder genoemde G4-initiatief;
- Duurzame energie geleverd door Twence, mogelijk in samenwerking met andere gemeenten;
- Collectieve inkoop initiatieven vanuit de markt.

Proces
Het onderzoek naar de inkoop van groene stroom wordt de komende maanden uitgewerkt. Op basis van de resultaten werkt het college een voorstel uit dat begin 2012 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het uitvoeren van het onderzoek en de keuze die daaruit voortvloeit, zou op zijn vroegst vanaf 1 januari 2013 kunnen leiden tot een collectief contract voor de Enschedese minima.
Provincie:
Tag(s):