dinsdag, 18. januari 2011 - 21:08

Enschede treedt op tegen vastgoedontwikkelaars

Enschede

Het college van B&W van Enschede wil de ontwikkeling tegengaan waarbij woonhuizen door vastgoedondernemers worden opgekocht en worden verbouwd tot eenvoudige woonstudio's die vervolgens voor relatief hoge prijzen worden verkocht of verhuurd. Dit heeft de gemeente Enschede dinsdag laten weten.

In enkele Enschedese buurten en wijkdelen worden deze woonhuizen opgekocht voor het realiseren van zelfstandige wooneenheden. B&W wil dit tegengaan vooral vanwege nadelige effecten op de leefbaarheid in deze wijken.

Het college stelt daarom de gemeenteraad voor een aantal bestemmingsplannen aan te passen. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk toekomstige ongewenste bouwaanvragen gedurende één jaar tegen te gaan in afwachting van aanpassing van de bestemmingsplannen.

De verbouw van panden tot zelfstandige woonstudio's is een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling vanwege de nadelige effecten op de woonomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan een ongewenste toename van geluidhinder, parkeerdruk en overlastgevende situaties voor de directe omgeving.

Enschede kent een ruim aanbod van appartementen en met de woningbouwcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt om te zorgen voor verschillende woningtypen en de huisvesting van diverse doelgroepen.

Vastgoedontwikkelaars
Het probleem doet zich uitsluitend voor in woongebieden bij plannen van particuliere ontwikkelaars/ initiatiefnemers. ‘De initiatieven vinden plaats in de buurt Stroinkslanden-Zuid en in gedeelten van de buurt Wesselerbrink Noord- Oost, waar hobbykamerwoningen werden opgekocht en verbouwd tot zelfstandige woonstudio's’, stelt de gemeente Enschede.

‘Potentiële risicogebieden in de stad Enschede zijn daarnaast gedeelten van de buurt Wesselerbrink Noord-West en delen van Schipholt en Glanermaten in Glanerbrug’, aldus de gemeente.

Maatregelen
Voor de korte termijn is de inzet van een voorbereidingsbesluit waarin wordt aangegeven dat de bestemmingsplannen Glanerbrug, Wesselerbrink en Stroinkslanden worden aangepast, een geschikt juridisch instrument om de ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

De betreffende wijkraden zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit. De vaststelling van een voorbereidingsbesluit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat voor belanghebbenden geen bezwaar of beroep open.
Provincie:
Tag(s):