zondag, 3. juli 2011 - 13:47

Extra bezuinigingen gemeente Lelystad in 2011

Lelystad

Afgelopen week maakte het college van Lelystad in een brief aan de raad bekend dat de tekorten op de begroting van 2011 hoger uitvallen dan verwacht. Dit heeft de gemeente Lelystad bekendgemaakt.

Eerder, bij de presentatie van de Kadernota 2012-2015 in april, gaf het college al aan dat voor 2011 naar verwachting een tekort van 3 miljoen op de begroting zal ontstaan vanwege onder meer lagere inkomsten bouwleges en OZB, hogere uitkeringslasten en een tekort op de parkeerexploitatie.

Oorzaken
Naar nu blijkt zal met name als gevolg van de economische recessie de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2011 nog groter zijn dan verwacht en zijn onder meer de effecten van het minimabeleid groter.

Ook blijken de personele lasten van de gemeente naar verwachting nog tot en met 2014 onevenredig hoog. Dit heeft met name te maken met de terugloop van projectmatige dekking. Het teruglopen van projectmatige werkzaamheden gaat harder dan het natuurlijke verloop van personeel.

Interne mobiliteit
Voor personeel dat, als gevolg van het wegvallen van taken en/of projectmatige dekking, boventallig wordt, betekent dit een verschuiving van taken en werkzaamheden. De gemeente zet daarom extra in op interne mobiliteit.
Provincie:
Tag(s):