maandag, 27. juni 2011 - 21:18

Financiële bewegingsvrijheid Drenthe beperkt

Assen

Om ook in de toekomst financieel gezond te blijven, moet de provincie nu scherpe en soms pijnlijke beleidskeuzes maken. Door te focussen op de speerpunten uit het collegeprogramma en de kerntaken die van bovenlokaal belang zijn, inzet van middelen op die gebieden waar Drenthe echt het verschil kan maken en het tijdig bijstellen van ambities, blijft de provinciale begroting de komende jaren in balans. Dat blijkt uit de
Voorjaarsnota 2011, die maandag door het college van Gedeputeerde Staten is gepresenteerd.

Bezuinigingen bij de rijksoverheid leiden ertoe dat de financiële bewegingsvrijheid van de provincie in de komende jaren sterk wordt ingeperkt. In de eerste plaats gaat het daarbij om een structurele korting van bijna € 4,5 miljoen op de algemene uitkering uit het provinciefonds.
Daarnaast worden de doeluitkeringen op het gebied van natuur, mobiliteit, cultuur en stedelijke vernieuwing met tenminste € 12 miljoen per jaar gekort. En ook zijn er vanuit Den Haag en Brussel fors minder middelen beschikbaar voor cofinanciering. Vanaf 2014 gaat het daarbij om
een bedrag van € 5,5 miljoen per jaar. Deze kortingen zouden bij ongewijzigd beleid leiden tot grote miljoenentekorten in de toekomst.

Om de provincie ook op langere termijn financieel gezond te houden, maakt het college nu scherpe keuzes. Deze, soms pijnlijke, maatregelen zijn in lijn met het collegeprogramma ‘Focus en Verbinding’. Dat wil zeggen dat er oog is voor de kerntaken van de provincie en een optimale rol in samenhang met andere bestuurslagen in de Drentse samenleving. De in het collegeprogramma genoemde beleidsspeerpunten economie, natuur & landbouw, demografische ontwikkeling en energie zijn daarbij leidend.
Gemaakte keuzes

Op economisch gebied kiest het college van GS ervoor om aan te sluiten bij het landelijke topsectorenbeleid. In Drenthe betekent dat investeren in sensortechnologie, agribusiness/food, energie, vrijetijdseconomie en water. Daarbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de
provincies Groningen en Fryslân.
Provincie:
Tag(s):