dinsdag, 5. april 2011 - 17:09

Financiën Drenthe op orde

Regio

De provincie Drenthe heeft financieel de zaken goed op orde. Hoewel er een zware bezuinigingsoperatie wordt doorgevoerd, laten Gedeputeerde Staten (GS) aan het eind van deze bestuursperiode een gezonde financiële huishouding na. Dit blijkt uit de jaarstukken van 2010.

Voor de provincie was 2010 een lastig jaar. In het voorjaar kondigden GS een ingrijpende bezuinigingsoperatie aan. Kortingen door de rijksoverheid op het provinciefonds en tegenvallende rente-inkomsten maakten ingrijpen onontkoombaar.

De bezuinigingen, die inmiddels in gang zijn gezet, moeten leiden tot herstel van duurzaam financieel evenwicht met ingang van 2012. ,,Dat hebben we afgesproken met provinciale staten. En die doelstelling gaan we halen’’, aldus gedeputeerde Janny Vlietstra (financiën). Er is een
gezonde basis gelegd voor de komende bestuursperiode. Voor het nieuwe college valt de komende jaren weer wat te kiezen. Bij de behandeling van de voorjaarsnota zal blijken hoe groot de financiële ruimte precies is.

In bredere context is er echter geen reden tot optimisme. Er komen veel onzekerheden en risico’s op de provincie af. GS houden hun hart vast voor ingrijpende kortingen van het Rijk op voor Drenthe belangrijke beleidsterreinen, zoals regionaal economisch beleid, landschapsontwikkeling en natuur, en verkeer en vervoer.
,,Onder die omstandigheden is het een geruststellende gedachte dat onze eigen huishouding financieel solide is’’, aldus Vlietstra. Zo beschikt Drenthe, door de verkoop van de aandelen in energiebedrijf Essent, over een behoorlijke cofinancieringsreserve. Daarnaast is de cofinanciering van grootschalige gebiedsontwikkelingen in Assen (Florijnas), Emmen (Atalanta) en Coevorden (spoorontwikkeling) voor de komende jaren verzekerd.

Het college voerde in 2010 een scherp financieel beleid. Na afronding van de jaarrekening resteert een vrij besteedbaar rekeningresultaat van € 887.000. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
GS kijken tevreden terug op 2010 en constateren dat in de afgelopen periode alle ambities uit het collegeprogramma waar zijn gemaakt.
Provincie:
Tag(s):