woensdag, 5. oktober 2011 - 15:27

Flevoland bezuinigt structureel 14 miljoen

Lelystad

‘Ruimte voor Flevoland’. Zo heet het Collegeuitvoeringsprogramma dat Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) presenteren. Voor het eerst met concrete doelen en activiteiten voor de hele zittingsperiode van vier jaar.

Bij deze uitwerking van het coalitieakkoord zoeken GS samenwerking met medeoverheden en bedrijven. Verder gaan bezuinigingen en investeringen hand in hand. Daarvoor gaat de provincie structureel 14 miljoen euro bezuinigen. Dat zijn substantiële bezuinigingen op de bestuurskosten, op programma’s en de eigen organisatie.Naast de bezuinigingen gaat de provincie ook investeren.

Daarvoor is vier miljoen euro extra beschikbaar voor de komende vier jaar. Daarnaast reserveert de provincie voor toekomstige vervangingsinvesteringen en zet de provincie opgebouwde reserves en Europese subsidies in.

Al deze middelen zijn bestemd voor belangrijke gebiedsontwikkelingen zoals het OostvaardersWold, Markermeer-IJmeer, Noordelijk Flevoland en de Luchthaven Lelystad, die bijdragen aan de ruimtelijk economische en sociaaleconomische versterking van Flevoland. Ook aan het bovenlokale voorzieningenniveau willen GS blijven bijdragen, als dit gekoppeld is aan economische ontwikkelingen.

Ten slotte maakt het college ook de Nuon-gelden (door de verkoop van aandelen verkregen) vrij voor zijn ambitie om Flevoland een duurzame provincie te laten blijven. Door investeringen in windenergie en de mogelijke oprichting van de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) kan Flevoland binnen afzienbare tijd (2020) een energieneutrale provincie zijn.

De komende vier jaar wil de provincie structureel samenwerken met andere organisaties om gezamenlijk ambities te verwezenlijken via vitale coalities. Een voorbeeld van zo’n gemeenschappelijk doel is de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland. De provincie werkt daarvoor samen met Utrecht, Noord-Holland, enkele gemeenten en het Rijk.

Met genoemde provincies bestaat ook de intentie tot samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering. Veelbelovend is ook de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Flevo-landschap om met steun van externe geldschieters tot verwezenlijking van het natuurgebied OostvaardersWold te komen.

Over het resultaat komt voor het eind van het jaar meer duidelijkheid. Het uitvoeringsprogramma is de basis voor - deels al in de praktijk gebrachte - constructieve overleggen met Provinciale Staten (PS), de zes Flevolandse gemeenten, het waterschap en andere partners uit de regio. Het is GS er veel aan gelegen om PS bij de uitvoering te betrekken en samen de politieke agenda voor de komende periode vast te stellen. Ze nodigen PS dan ook uit om met ideeën te komen.
Provincie:
Tag(s):