woensdag, 16. februari 2011 - 0:28

Forse bezuiniging op natuur en gebiedsontwikkeling in Zeeland

Het kabinet is voornemens flink te bezuinigen op alle thema's uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Deze bezuiniging heeft betrekking op de gehele plattelandsontwikkeling en op de ontwikkeling van natuurgebieden (EHS). Landelijk wil het Rijk in de jaren 2012 en 2013 een bedrag van 600 miljoen euro bezuinigingen. Hiermee verdwijnt meer dan de helft van het bestaande rijksbudget. Dit betekent dat het Rijk haar ILG-afspraak met de Provincie Zeeland voor de jaren 2007 tot en met 2013 niet meer kan nakomen.

Voor Zeeland zal dit naar schatting voor de jaren 2012 en 2013 een bezuiniging van 17 miljoen euro betekenen op het totale budget voor het landelijk gebied. De Provincie Zeeland is hierdoor gedwongen om in te breken op lopende programma's. Afgesproken doelen voor natuur, landschap, recreatie, landbouw en water kunnen niet meer worden gerealiseerd. Het eerder afgesproken ontwikkelingsbeleid voor het landelijk gebied zal drastisch moeten worden herzien. Want ook voor de periode na 2013 zal het Rijk bezuinigingen doorvoeren en is er onvoldoende geld beschikbaar. Gemeenten, het waterschap en andere maatschappelijke organisaties worden nu op de hoogte gebracht dat er geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan kunnen worden. Dit heeft ook betrekking op reeds afgesproken projecten en programma's in het landelijk gebied. Nu pas wordt duidelijk wat de consequenties zijn van het voorgenomen rijksbeleid.

Het Rijk heeft in 2007 de verschillende rijksbudgetten voor het landelijk gebied samengevoegd tot één budget: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De Provincie zorgt samen met gemeenten en waterschappen voor de uitvoering van de doelen voor het landelijk gebied. Ook ontvangt de Provincie geld van het Rijk voor de ontwikkeling en instandhouding van natuurgebieden, de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS maakt recreatief medegebruik van natuur en landschap mogelijk, maar ook het openstellen van terreinen voor bezoekers en het aanleggen van voorzieningen voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Door de voorgenomen rijksbezuinigingen kan het Rijk haar verplichtingen naar Provincies op deze thema's niet nakomen. Voor Zeeland betekent dit dat er geen nieuwe verplichtingen worden aangaan voor onder meer:

- De gebiedsgerichte projecten in Schouwen-Oost, Schouwen-West, en West Zeeuws-Vlaanderen; door de bezuiniging stopt de verwerving van grond, zowel voor de EHS als landbouwverbetering en recreatieve structuur (Tienhonderdpolder, inrichting van landbouwgrond Plan Tureluur en natuur en recreatie in de Duinzoom Schouwen-West).

- Het is niet mogelijk om gronden te verwerven of gebieden in te richten voor de projecten in Philippine en Maelstede Dekker.

- Projecten van Nationaal Landschap in de Zak van Zuid-Beveland, Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen kunnen niet meer met ILG bijdragen worden gestart.

- Landfront Vlissingen (recreatieve ontsluiting) en de leefgebiedenbenadering (diverse projecten voor het beschermen van kwetsbare soorten in de natuur) hebben geen doorgang.

- Subsidieverstrekking aan Stichting Nationaal Park Oosterschelde, Stichting Landschapsbeheer en de 2 Schaapskuddes zijn niet meer mogelijk. Voor wandelpaden over boerenland is er geen ILG geld meer beschikbaar.

- Opknappen van bestaande natuur (Natuurmonumenten voor het plaggen van de Zeepeduinen), verdrogingsbestrijdingsprojecten (Zwaakse Weel, Pluimpot) en projecten om milieutekorten op te heffen (plaggen Oranjezon, herstel Dijkwater, Slotgracht Haamstede) gaan niet door.

- Er is geen ILG-co-financiering meer mogelijk voor waterprojecten (Veerse Kreek, natuurvriendelijke oevers, Othene, Campen, Moerschans).

- Voor de voorgestelde EHS herijking is geen ILG-inrichtingsgeld beschikbaar (aangekochte gronden blijven niet ingericht liggen).

De Provincie houdt vast aan de bestuursovereenkomst totdat er gezamenlijk met andere Provincies vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) andere afspraken worden gemaakt. Omdat er geen middelen zijn voor nieuwe verplichtingen wil de Provincie samen met betrokken organisaties en partners inventariseren welke knelpunten deze bezuiniging met zich meebrengt. Na deze inventarisatie komt er een voorstel in het college van Gedeputeerde Staten over hoe de Provincie omgaat met de reeds ingediende subsidieverzoeken. Een nieuw collegeprogramma en het nieuwe Omgevingsplan moeten daar verder richting aan geven.
Provincie:
Tag(s):