zondag, 20. november 2011 - 10:01

Fryslân wijst Kamer op kansen versterking agrarische sector

Leeuwarden

De provincie Fryslân en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden vragen de Tweede Kamer zich in te zetten om de kwaliteit van de Friese agrarische sector te benutten en te waarderen binnen het nieuwe Europees landbouwbeleid.

Die boodschap kreeg de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vrijdag 18 november 2011 mee tijdens een werkbezoek aan Fryslân.

De delegatie werd ontvangen door gedeputeerden Hans Konst en Johannes Kramer: ,,De Friese agrarische sector heeft veel organisatiekracht om innovatie en verduurzaming voor natuur en landschap in te zetten."

Vergoeding
Het werkbezoek stond in het teken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Onlangs zijn voorstellen voor dit nieuwe GLB van de Europese Unie bekendgemaakt. Zowel de provincie Fryslân als de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) vinden dat de landbouw in Fryslân sterk bijdraagt aan het behoud en beheer van het landschap.

Daar moet dan ook een goede vergoeding tegenover staan, kregen de Tweede Kamerleden te horen. Het GLB biedt naast vergroening van de landbouw ook kansen voor innovatie en verdere verduurzaming van de sector, versterking van de werkgelegenheid en de leefbaarheid van het platteland.

Bredere invulling
De NFW pleit voor een bredere invulling van collectief werken, zoals de koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost Fryslân dit nu al in een proef doet. In deze proef, die ook in drie andere gebieden in Nederland wordt gehouden, zetten gebiedscollectieven zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De NFW is blij met de erkenning voor een collectieve aanpak in de voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid. Maar er zijn nog veel mogelijkheden.

„Zo willen wij graag meer maatwerk bij de invulling van de vergroening van de hectarepremies, met daarbij een spilfunctie voor gebiedscollectieven. Wij hebben grote twijfels bij de haalbaarheid van de recente afspraak om het agrarisch natuurbeheer buiten de Ecologisch Hoofdstructuur uit de GLB-hectarepremies te betalen. Daarmee komt wellicht een belangrijk deel van het agrarisch natuurbeheer op de tocht te staan", zei NFW-voorzitter Douwe Hoogland.

Ook wil de vereniging graag de gebiedskwaliteit tot uitdrukking brengen in de hectarepremies en deze niet als eenheidsworst over Nederland verdelen. „We hopen dat dit alles een plaats krijgt in het GLB."

Werkbezoek
Het werkbezoek van de Kamercommissie begon bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Naast een rondleiding over de Campus waren er presentaties van het project Grassa van Hoogland Gras- en Groenvoerders uit Hallum en het project algenteelt op digestaat van Jan en Douwe Zijlstra uit Hallum.

De Kamerleden brachten daarna een bezoek aan melkveehouderij- en fokbedrijf Skalsumer Agema in Kollumerpomp en aan de boerderij van maatschap Algra en Huisman in Eastermar.

Tijdens een rondrit door het gebied werd door de NFW uitleg gegeven over haar werkgebied en de activiteiten op het gebied van agrarisch natuur- en landschapbeheer.
Provincie:
Tag(s):