maandag, 18. april 2011 - 19:59

Gebied bij Alde Feanen opnieuw ingericht

Ten noordoosten van Earnewâld is een gebied van circa 150 hectare opnieuw ingericht in opdracht van de bestuurscommissie Alde Feanen. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de natuur, de waterhuishouding en recreatie. Bij de Earnesleat is een nieuwe uitkijktoren geplaatst en is een nieuwe kanoroute gegraven. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea.

In het gebied zijn nieuwe petgaten gegraven en oude petgaten hersteld. Ook zijn stripen (smalle strookjes weiland) opgeknapt en is de waterhuishouding verbeterd door peilaanpassingen. Hierdoor kan het veenmosrietland zich uitbreiden met bijbehorende dieren en planten zoals roerdomp, bruine kiekendief, waterspitsmuis, gele plomp en krabbescheer.

Er is een nieuwe kanoroute gegraven, inclusief de kanoduikers in de Bolderen en de Feantersdyk. Het is de bedoeling dat dit gedeelte van het Nationaal Park Alde Feanen wordt aangesloten op de al bestaande kanoroutes in het gebied rondom Earnewâld. Bij de Earnesleat is midden in het gebied een tien meter hoge uitkijktoren geplaatst.

In de loop van dit jaar wordt begonnen met de inrichting van nog eens 250 hectare in hetzelfde gebied. Daarnaast werkt de bestuurscommissie aan plannen voor andere gebieden binnen de Alde Feanen. Het gaat hier om de gebieden De Wyldlânnen, de Westersanning en de polders Laban en Grondsma.

De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de provincie Fryslân. In de bestuurscommissie zitten vertegenwoordigers van provincie Fryslân, It Fryske Gea, LTO Noord, de recreatie-sector en de gemeente Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Het projectmanagement en secretariaat is in handen van Dienst Landelijk Gebied.
Provincie:
Tag(s):