woensdag, 2. november 2011 - 22:36

Geen 120.000 maar tussen de 110.000-112.000 inwoners in Emmen

Emmen

De bevolkingsontwikkeling in de gemeente Emmen blijft achter. Het blijkt
niet langer realistisch om tot 2020 te groeien tot 120.000 inwoners. Reden
voor het college om een nieuwe koers te varen en de Gemeenteraad voor te stellen de Strategienota 2020 aan te passen aan de te verwachten
ontwikkeling.

De Strategienota 2020 vormt op het gebied van ruimte het overkoepelende beleid binnen de gemeente Emmen. De structuurvisie ‘Veelzijdigheid Troef’ en vervolgens het woningbouwprogramma zijn volgend op deze nota. Nu de eerder
verwachtte inwonersaantallen achter blijven, stelt het college de Gemeenteraad voor om het overkoepelende beleid aan te passen. Op deze manier kan ook het onderliggende beleid geactualiseerd worden en sluit het beter aan bij de te verwachten bevolkingsontwikkeling

Vorig jaar zijn er in de gemeente Emmen meer inwoners overleden dan
geboren. Het aantal 65-plussers in de gemeente neemt toe en het geboortecijfer lijkt stabiel. Dit betekent dat verwacht mag worden, dat het sterfteoverschot de komende jaren blijft. Er zijn meer mensen verhuisd vanuit de gemeente Emmen, dan naar de gemeente toe. Deze twee ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het aantal inwoners in 2010 met 240 is afgenomen. De verwachting is dat deze afname zich de komende jaren doorzet.

De afname van de bevolking is al langere tijd te zien op de woningmarkt. In combinatie met de economische crisis, is de vraag naar
(gemeentelijke)bouwkavels sterk afgenomen. In de te ontwikkelen Woonvisie wordt rekening gehouden met deze nieuwe scenario’s. Vooruitlopend op deze visie, is de gemeente bezig met een actualisatie van het woningbouwprogramma.
Provincie:
Tag(s):