maandag, 3. oktober 2011 - 21:24

Gemeente De Wolden ambitieus en realistisch in 2012

Zuidwolde

Burgemeester en wethouders van De Wolden presenteren de gemeenteraad een sluitende begroting 2012.

Dit financieel resultaat is gebaseerd op de uitvoering van plannen en projecten enerzijds en bezuinigingen anderzijds. Wethouder Henk Lammers van Financiën: “De gemeente moet wel bezuinigen in 2012 om de begroting rond te krijgen. Dit om de projecten en plannen te bekostigen en vooral ook om de lagere rijksuitkeringen en -bijdragen op te vangen. Zonder bezuinigingen hebben we een tekort van € 282.000 in 2012 tot € 1,6 miljoen in 2015.

Lammers vervolgt: “Als college leggen we de gemeenteraad twee varianten voor, of €1,6 miljoen bezuinigen - zoals eerder afgesproken - of € 1,9 miljoen. Met deze laatste variant spelen we in op verder onheil vanuit Den Haag of om andere tegenvallers op te vangen. De kans op een tweede ronde binnen afzienbare tijd is dan kleiner. Tegenvallers zijn volgens de wethouder de maatregelen die op Prinsjesdag 2011 bekend werden, de onzekere economische omstandigheden en de verdere taakoverdrachten van het Rijk naar de gemeenten: meer taken met relatief minder geld.

De Wolden blijft ambitieus en gericht op ontwikkeling. Voorbeelden van (al opgestarte) projecten en plannen zijn het verder verbeteren van de dienstverlening, burgerparticipatie, ontwikkeling van centrumplannen voor Zuidwolde, Ruinen en de Wijk, buurtbemiddeling, fietspad Ommerweg, het nieuwe Toeristisch Recreatief Ontwikkel Plan (TROP) en het onderzoek naar realisatie kunstgrasvelden. Ook zet de gemeente in op de actualisatie van bestemmingsplannen en het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan.

De woonlasten voor een gemiddeld huishouden dalen licht van €683,13 naar €678,68 ( 0,65%),gebaseerd op de tarieven van onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De daling wordt met name veroorzaakt door de lagere afvalstoffenheffing als gevolg van de hoge verkoopprijs van het oud papier. Wethouder Henk Lammers: “Ik vind het fijn voor onze inwoners dat de woonlasten iets omlaag gaan. Ook de inzamelaars zoals scholen en verenigingen hebben dit jaar een meevaller, want de garantieprijs van oud papier is dit jaar fors verhoogd van € 40,-- naar € 50,-- euro per ton.”
Provincie:
Tag(s):