woensdag, 24. augustus 2011 - 10:56

Gemeente en veiligheidsregio schoten te kort bij brand Moerdijk

De Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) komt tot het oordeel dat aanvankelijk de gemeente Moerdijk en later ook de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant steken hebben laten vallen in de voorbereiding op grote rampen.

Zo waren de risico’s in de gemeente Moerdijk onvoldoende gekoppeld aan de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de organisatie van de brandweerzorg, zijn er zowel op operationeel als bestuurlijk niveau gebreken in de leiding en coördinatie geconstateerd bij de daadwerkelijke brandbestrijding en was er op nationaal niveau onvoldoende regie op het vergaren van informatie.

Ook oordeelt de Inspectie OOV dat de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de brand bij Chemie-Pack vooral in de stabilisatie- en de normalisatiefase onvoldoende adequaat heeft bestreden. Dit heeft overigens geen directe gevolgen gehad voor het uiteindelijke resultaat: de brand was dermate groot van omvang dat met zekerheid kan worden gesteld dat het bedrijf niet behouden kon worden.

Wel heeft het milieu door het gebruik van grote hoeveelheden bluswater extra schade geleden. Dat geen ontsmettingsprocedure is opgestart is, gelet op de risico’s van het verontreinigd water voor de hulpverleners, onverantwoord, concluderen beide inspecties.

De Inspectie OOV komt tot het oordeel dat het incident in Moerdijk aanleiding vormt om nader te onderzoeken op welke wijze voldoende invulling wordt gegeven aan het koppelvlak tussen het regionale en het nationale niveau. Dit betreft in het bijzonder de organisatie van de crisiscommunicatie en het optreden van de landelijk opererende diensten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zal deze aspecten behandelen in hun rapport dat eind december 2011 wordt verwacht.

Rapport Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie heeft toezicht uitgeoefend op de veiligheid van de hulpverleners tijdens de brandbestrijding. Aanleiding daartoe waren signalen over gezondheidsklachten van hulpverleners in de dagen na de brand. De Arbeidsinspectie concludeert dat de betrokken werkgevers vooraf niet genoeg aandacht hadden besteed aan over gevaarlijke stoffen, waardoor de kennis en het risicobewustzijn ten tijde van de inzet tekort schoten.

Daarnaast constateert de Arbeidsinspectie dat er tijdens de brand onvoldoende aandacht is geweest voor veilig werken en de daarbij horende procedures bij een incident met gevaarlijke stoffen, zoals de ontsmettingsprocedure. De regievoerende veiligheidsregio heeft tevens de taak het toezicht uit te oefenen op de arbeidsomstandigheden bij de brandbestrijding. Dit is onvoldoende gebeurd. Op deze onderwerpen zijn door de Arbeidsinspectie aan de betrokken werkgevers eisen gesteld om maatregelen door te voeren.

Aanbevelingen worden ondersteund en opgepakt

Alle aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie worden ondersteund en opgepakt. Ook de gemeente Moerdijk, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidberaad nemen alle aanbevelingen zonder voorbehoud over. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie namens het kabinet aan de Tweede Kamer in reactie op de Inspectierapporten naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Minister Opstelten spreekt waardering uit voor de volledige inzet van hulpverleners en betrokken bestuurders in de regio’s, die onder moeilijke omstandigheden hun werk deden. De uitkomsten van de onderzoeken zijn volgens minister Opstelten zorgelijk.
Provincie:
Tag(s):