dinsdag, 25. oktober 2011 - 21:52

Gescheiden afvalinzameling, maar dan anders in Hoogeveen

Hoogeveen

Area Reiniging gaat volgend jaar in de Hoogeveense wijk Wolfsbos proefdraaien met alternatieve manieren van de inzameling van afval bij huishoudens. Dat staat in het werkplan 2011-2012 van Area. Het college van B&W heeft dit werkplan vastgesteld.

In Wolfsbos wordt bij wijze van proef restafval, gft en papier één keer per drie weken opgehaald. De bewoners van laagbouw krijgen er een papiercontainer bij en kunnen gratis een extra gft-container aanvragen. Er komt een ‘minimilieustraat’ bij het winkelcentrum voor papier, glas, textiel, batterijen, inktcartridges, opladers, CD/DVD’s enz. Tot slot wordt een container voor kunststof verpakkingen bij het winkelcentrum geplaatst. De proef duurt minimaal een half jaar.

Het is de bedoeling na de proef de maatregelen in de gehele gemeente in te voeren. Dat moet in 2014 een besparing van minimaal 140.000 euro opleveren, maar de hoogte van die besparing blijft afhankelijk van de bereidheid van de huishoudens om afval te scheiden.
De inwoners van Wolfsbos ontvangen begin volgend jaar bericht over de maatregelen.

Huishoudens krijgen vanaf 2012 een afvalwijzer, waarin alleen nog maar de gegevens over ophaaldagen en de restgoedwagen staan die op hun huisadres van toepassing zijn. Het opzoeken van de ophaaldagen aan de hand van plattegrondjes behoort daarmee tot het verleden. Ook zijn de gegevens vanaf 1 januari aan de hand van postcode en huisnummer te vinden op de website van Area.

De nieuwe manier van inzamelen moet de hoeveelheid restafval terugdringen. Nog steeds verdwijnt er te veel bruikbaar afval in de grijze container. Dat is jammer, want elke kilo afval die gescheiden wordt ingezameld, kan worden hergebruikt of gerecycled. Het doel is om door hergebruik van afval het gebruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum te beperken. Hiermee worden de verwerkingskosten van afval, en daarmee de afvalstoffenheffing, zo laag mogelijk gehouden.

Wethouder Tiens Eerenstein: “Beter nog, de gemeente wil samen met de huishoudens proberen om de afvalstoffenheffing te verlagen Dit resultaat kan alleen worden bereikt als iedereen er aan meewerkt om zo min mogelijk restafval aan te bieden en optimaal gebruik te maken van de voorzieningen voor de inname van herbruikbaar afval.”

De gemeenteraad heeft eind 2010 het kaderplan afvalstoffen 2010-2015 vastgesteld. Het werkplan is daar op gebaseerd. In het kaderplan is als doelstelling opgenomen dat er in 2015 minimaal 65% van het ingezamelde gemeentelijk afval voor hergebruik wordt ingezet, nu is dat ongeveer 60 %.
Provincie:
Tag(s):