zondag, 29. mei 2011 - 22:37

Huisartsen ondertekenen convenant huiselijk geweld

Apeldoorn

Huisartsen in de regio Gelre IJssel hebben het ‘Convenant Gegevensuitwisseling Huiselijk Geweld politieregio Noord- en Oost- Gelderland’ ondertekend.

De diverse partijen kwamen dit vorig jaar al overeen. Door het beroepsgeheim en de privacywetgeving zagen huisartsen toen geen mogelijkheid om het convenant te tekenen. Door de KNMG-richtlijn over het omgaan met medische gegevens onderstreept de huisartsenkring Gelre IJssel nu alsnog het convenant.

Het convenant ‘Gegevensuitwisseling Huiselijk Geweld politieregio Noord- en Oost Gelderland’ regelt op welke wijze de politie en hulpverlening in een situatie van huiselijk geweld gegevens kunnen uitwisselen, met in achtneming van alle wetten. Alle partijen die het convenant ondertekenen, committeren zich aan deze werkwijze, waardoor de privacy van mensen is gewaarborgd. “De deelname van huisartsen aan dit convenant is een belangrijke stap voor een sluitende aanpak van (vroeg-)signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling” aldus wethouder Paul Blokhuis. “Het convenant is een onmisbare basis voor de dagelijkse samenwerking van partijen. Het regelt de gegevensuitwisseling, de dossiervorming én het inzagerecht door betrokkenen.

In een gezin waar huiselijk geweld speelt zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. Bureau Jeugdzorg is bijvoorbeeld betrokken vanwege zorgen om de kinderen. Een instelling van verslavingszorg is betrokken, omdat één van de ouders verslavingsproblemen heeft. De Stadsbank kent het gezin, omdat er schulden zijn en de huisarts heeft regelmatig contact met alle gezinsleden. Om te zorgen dat de hulpverlening goed op elkaar afgestemd is, kan het noodzakelijk zijn dat hulpverleners onderling gegevens over het gezin uitwisselen. Niet alle gegevens worden uitgewisseld. Alleen die gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de hulpverlening”.

Voor de gegevensuitwisseling zijn de partijen gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet geeft duidelijke kaders aan. Zo moet voor de uitwisseling van gegevens toestemming worden gevraagd aan de cliënt. Alleen bij een (acuut) dreigende situatie, kunnen instellingen besluiten om gegevens uit te wisselen zonder toestemming van de cliënt. De cliënt wordt daar dan wel over geïnformeerd. Naast de privacywet moet men rekening houden met diverse andere wetten.

De volgende partijen hebben het convenant ondertekend:

Politie regio Noord en Oost-Gelderland
Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Zutphen
Diverse Reclasseringspartijen
De 22 gemeenten in Noord en Oost-Gelderland
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Arnhem en Apeldoorn
Bureau Jeugdzorg en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Diverse aanbieders van maatschappelijk werk (AMW)
Bureau Slachtofferhulp
Diverse zorgaanbieders, waaronder vrouwenopvang en daderopvang
Huisartsenkring Gelre IJssel
Provincie:
Tag(s):