vrijdag, 14. januari 2011 - 9:20

Huiselijk geweld: jaarlijks meer dan 200.000 slachtoffers

Den Haag

In Nederland worden jaarlijks meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld.

Dat blijkt uit het onderzoek Huiselijk geweld in Nederland dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, staatssecretaris Veldhuijzen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en instituut Intervict, blijkt dat meer vrouwen (60%) dan mannen (40%) slachtoffer van ernstig huiselijk geweld zijn. Wel is het aandeel mannelijke slachtoffers veel hoger dat tot nu toe werd aangenomen.

In eerdere onderzoeksresultaten was de verdeling tussen vrouwen en mannen 85%-15%. Als dader van huiselijk geweld zijn mannen in de meerderheid (83%). In bijna driekwart van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%).

Het onderzoek bevestigt het inzicht dat daders van huiselijk geweld vaak ook slachtoffer zijn of zijn geweest van huiselijk geweld. Daarnaast blijkt dat daders van huiselijk geweld ook relatief vaak andere misdrijven plegen. Van de daders komt 30% binnen twee jaar na het plegen van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking, meestal vanwege een gewelds- of verkeersdelict.

Ongeveer 40 % van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft te maken met tijdelijk lichamelijk letsel en circa 15% met blijvend lichamelijk letsel. Daarnaast zijn ook op relationeel, emotioneel, en werkgerelateerd vlak de gevolgen zeer ernstig. Een kwart van de bevraagde slachtoffers rapporteert een suïcidepoging te hebben ondernomen.

Het onderzoek biedt dertien jaar na het eerste landelijke onderzoek huiselijk geweld een nieuw en representatief inzicht in de omvang en aard van het huiselijk geweld in Nederland en het hulpzoekgedrag van slachtoffers en daders.

Taboe melden afgenomen
Het taboe op het melden van huiselijk geweld lijkt te zijn afgenomen. Momenteel wordt ongeveer 20% van het huiselijk geweld bij de politie gemeld. In 1997 was dat nog 12%. Daarmee lijken de beleidsinspanningen om het verborgen karakter van huiselijk geweld te verminderen, vruchten af te werpen.

In een reactie op het rapport schrijven de bewindslieden dat met de aanpak van huiselijk geweld de afgelopen jaren al veel vooruitgang is geboekt. Daarnaast achten zij op basis van dit onderzoek een verdere aanscherping noodzakelijk.

In de eerste plaats wil het kabinet de positie van slachtoffers van huiselijk geweld verbeteren. Het gaat daarbij met name om de opvang en ondersteuning van de verschillende groepen slachtoffers van huiselijk geweld, waaronder het vergroten van de bekendheid van de steunpunten huiselijk geweld.

Daarnaast vindt het kabinet een stevige daderaanpak van groot belang. Met name voor daders van de meest ernstige vorm van huiselijk geweld en daders die recidiveren zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Dit sluit aan bij het voorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie om taakstraffen voor daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven uit te sluiten.

Ook het voornemen om in het volwassenenstrafrecht minimumstraffen in te voeren voor personen die binnen tien jaar opnieuw worden veroordeeld voor een zeer ernstig misdrijf sluit hierbij aan.

In de eerste helft van 2011 komen de ministers en staatssecretaris van VenJ, VWS en OCW met uitgewerkte voorstellen voor verscherpte aanpak van huiselijk geweld.
Provincie:
Tag(s):