maandag, 25. juli 2011 - 11:30

Inrichting belangrijke buffer voor hoogveen Fochteloërveen

In opdracht van de landinrichtingscommissie Fochteloërveen is onlangs de inrichting van de westelijke randzone rondom het Fochteloërveen begonnen. In een gebied van 340 hectare worden werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de natuur, de waterhuishouding, recreatie en de verkeersveiligheid. De werkzaamheden duren tot eind 2012.

Het 340 hectare grote gebied wordt als natuurgebied ingericht en wordt een belangrijke buffer voor het hoogveen in het Fochteloërveen. De waterhuishouding in het gebied wordt aangepast. De waterpeilen worden verhoogd zodat de hoogveenkern minder verdroogt. Om het water zo lang mogelijk vast te houden wordt de randzone van oost naar west verdeeld in een aantal compartimenten door aanleg van kaden.

Er komt een fietspad langs de Helomaweg waardoor een fietsverbinding ontstaat naar Veenhuizen. Vanaf een nieuwe parkeerplaats in de Weperpolder kan straks via een aantal routes door het Fochteloërveen worden gefietst. In Ravenswoud wordt in de Meester Lokstraat de verkeersveiligheid verbeterd. In Fochteloo wordt langs delen van de Helomaweg, de Veenweg en de Vogelrijd wegbeplanting aangelegd.

Tegelijk met de verhoging van de waterstand in de randzone zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat omringende landbouwgronden nat worden. Langs delen van de Helomaweg en Veenweg wordt in een strook van 80 tot 170 meter drainage aangelegd. Daarnaast wordt de kade aan de westkant van het in te richten natuurgebied op meer dan 200 meter van de landbouwgronden aangelegd. Deze maatregelen moeten de aangrenzende boeren voldoende drooglegging en een goede ontwatering van hun landbouwgrond garanderen. Ook wordt daarmee voorkomen dat er overlast ontstaat voor aanwezige bebouwing.

Eind 2006 heeft de provincie Fryslân het raamplan Fochteloërveen vastgesteld. Het raamplan beschrijft de toekomstige inrichting van het Fochteloërveen en het omringende gebied.

De doelen van het raamplan zijn: uitbreiding van de natuur rondom het natuurgebied Fochteloërveen met ongeveer 560 hectare, versterking van de landschapswaarden, het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw en uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden. Het raamplan wordt in delen (modules) uitgevoerd.

De uitvoering van de eerste module is begin 2009 van start gegaan. Het ging hierbij om de inrichting van circa 190 hectare natuur in het Compagnonsveld onder Ravenswoud, het herstel van lanen en wijken in de Compagnonsbossen en de polder Ravenswoud, de aanleg van fiets- en wandelpaden, de aanleg van een kanoroute in de Compagnonsbossen en verbetering van de waterhuishouding voor de landbouw. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. De werkzaamheden die onlangs zijn begonnen, vallen binnen de tweede module. De kosten voor deze module bedragen circa 1,5 miljoen euro.

Het raamplan en de uitvoeringsmodules zijn opgesteld door de landinrichtingscommissie Fochteloërveen in opdracht van de provincie Fryslân. Binnen de commissie wordt samengewerkt tussen vertegenwoordigers van de landbouw, natuur en milieu, bewoners uit het gebied, Wetterskip Fryslân, de gemeente Oostellingwerf en Natuurmonumenten. Het secretariaat en projectmanagement is in handen van Dienst Landelijk Gebied. De commissie heeft veel energie gestoken in overleg met overheden, boeren, Natuurmonumenten en omwonenden.

Van het oorspronkelijk aanwezige hoogveen in Nederland is nog maar twee procent over. Met het Fochteloërveen beheert Natuurmonumenten een van de best bewaarde en grootste voorbeelden van levend hoogveen. Het Fochteloërveen is het leefgebied van veel bijzondere planten (zoals veenmos, wollegras en lavendelheide) en dieren (zoals gladde slang, moerassprinkhaan en kraanvogel).
Provincie:
Tag(s):