dinsdag, 14. juni 2011 - 14:25

Inrichting natuurgebied Torenveen verloopt voorspoedig

De werkzaamheden voor het inrichten van het nieuwe natuurgebied Torenveen in het Hunzedal verlopen voorspoedig. Stichting Het Drentse Landschap wil met dit project een natuurlijk beekdalsysteem realiseren dat tevens randvoorwaarden biedt voor andere maatschappelijke functies zoals waterberging, duurzame drinkwaterwinning en het verbeteren van de waterkwaliteit. Een succesvolle formule zo blijkt uit de resultaten die bereikt zijn om het project te realiseren.

In het najaar van 2010 is gestart met de (her)inrichting van natuurgebied Torenveen dat onderdeel uitmaakt van het Hunzeproject dat ten doel heeft de Hunze weer te laten meanderen over een lengte van ongeveer 40 kilometer. In het deelgebied Torenveen wordt over een lengte van 4,5 km de oude loop weer open gegraven en worden delen van de bestaande watergang gedempt. Vistrappen worden vervangen door stuwen zodat vismigratie in de toekomst weer mogelijk is. Mede door het (zeer) droge voorjaar verlopen de werkzaamheden naar wens. Rond het 180 ha grote gebied zijn nieuwe watergangen gegraven en is er een kade aangelegd die het water ten tijde van hoge afvoeren binnen het gebied moet houden. Over de nieuw gegraven meanders zijn een tweetal fietsbruggen aangelegd. Ook worden de oevers van de bestaande watergang afgegraven zodat hier weer een natuurlijke vegetatie kan ontstaan die mogelijkheden voor planten en dieren geven zich hier te vestigen.
De meeste inrichtingswerkzaamheden zullen na de zomer zijn afgerond.

Het project Torenveen is bijzonder omdat hier verschillende maatschappelijke functies worden gecombineerd. Het gaat namelijk niet alleen om het maken van nieuwe natuur maar ook om het bergen van water, het in neerslag arme perioden vasthouden en naleveren van water, het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, het tegengaan van verdroging, de verduurzaming van de drinkwaterwinning, het bevorderen van de recreatie, het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het verbeteren kavelstructuur van de landbouw. Om het project te realiseren is samengewerkt met vele partijen zoals provincie, gemeente, waterschap Hunze n Aa’s en NLTO.

De inrichtingskosten worden gefinacierd door bijdragen van het Prins bernhard Cultuurfonds, het Helena Vrucht Fonds en het Ger Jansen Fonds. Tevens zijn er financiële bijdragen ontvangen van de provincie Drenthe (ILG), de gemeente Aa en Hunze, Ministerie van VROM in het kader van de zogeheten Klimaatbuffers, het Waterschap Hunze en Aa's, Het Drentse Landschap en de PSN regeling.
Provincie:
Tag(s):